simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܡܢܝ . [21]ܘܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ .
JnSol:OntheSoul ܘܫܘܘܕܝܐ ܡܝܬܪܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܢܫܠܘܚ ܕܥܡܗ ܒܦܠܛܝܢ
BarKoni:Schol ܂ ܗܟܢܐ ܘܢܫܪܐ ܡܠܟܐ ̤ ܕܦܪܚܬܐ ܂
IšoMerv:ComOT ܛܒ ܠܚܡܐܝܬ ܒܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܩܕܡ ܦܬ̣ܚ
SermHolyWeek XX ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܝܫܘܥ ܐܡܪ
Eph:memHom ܥܠ ܩܪܘܟܐ 151ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ
P:2Chr [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܥܠ ܟܡܐ
EliaNis:Chron ܥܠ ܬ ܐܘܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܘܥܡܗ ܒܪܗ ܐܢܘܪܝܣ
P:Kings [AB] : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܓܠܘܬܐ ܠܒܒܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ : ܒܝܪܚܐ ܕܥܣܪܐ
P:2Chr [AB] : ܗܐ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܗܘ ܢܩܘܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܗܒܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܂
Shub:BookGifts ܒܝܣܪܝܠ ܫܠܝܛܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܇ ܘܠܐ ܕܠܒܫ
IsaacAnt:memHom : ܘܠܐ ܠܟ ܡܠܟܐ ܥܒܘܪܐ . ‏
P:2Chr [AB] ܕܝܡܝܬ ܥܡ ܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܬܥܠܐ
P:Ezek [AB] : ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܩܝܡܝܘܗܝ ܡܠܟܐ : ܘܫܛ ܡܘܡܬܝ̈
P:Sam [AB] ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܙܠܝ ܠܒܝܬܟܝ
SynOr ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܗܐ ܆ ܒܝܕ
P:1Macc [AB] . ܘܩܪܐ ܡܠܟܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܥܘܕܪܢܗ .
P:Dan [AB] ܡܛܠ ܕܡܠܬ ܡܠܟܐ ܣܪܗܒܬ : ܘܐܬܘܢܐ