simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ . ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܬܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܣܒ ܠܟ . ܕܢܐܡܪ . ܡܠܟܐ ܘܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܗܫܐ ܥܠ ܒܘܪܟܬܐ ܕܡܢܝ . [21]ܘܐܡ̣ܪ
JnSol:OntheSoul ܢܫܠܘܚ ܕܥܡܗ ܒܦܠܛܝܢ ܒܫܘܒܚܐ ܕܐܝܩܪܐ ܨ̇ܒܐ ܕܢܕܝܪܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܥܘܒܛܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ ܡܛܪܦܝܢ ܘܫܘܘܕܝܐ ܡܝܬܪܐ ܠܗܘܢ
BarKoni:Schol ̤ ܕܦܪܚܬܐ ܂ ܡܘܪܛ ܓܦܝܗ̣̇Ẍ ܫܦܠܘܬܐ ܕܡܕܪܟܐ ܠܗ̇ ܒܐܝܕܐ ܡܠܟܐ - ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܢܫܪܐ
IšoMerv:ComOT ܘܢܒܝܐ ܩܕܡ ܦܬ̣ܚ ܬܪܥܐ ܠܬܝܒܐ̈ ܇ ܘܬܟܣ ܒܗ ܠܘܥܛܐ ܡܠܟܐ ܇ ܘܙܠܘ ܠܡ ܝܠܦܘ ܡܢܘ ܚܢܢܐ ܘܕܫܪܟܐ ܆ ܛܒ ܠܚܡܐܝܬ ܒܕܘܝܕ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܝܫܘܥ ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܬ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܩܪܐ ܠܝܫܘܥ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܘܢܫܡܥ ܡܠܬܐ ܡܢ ܦܘܡܗ XX ܐܢܬ ܗܘ
Eph:memHom ܘܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡܙܕܝܚ ܗܘܐ ܒܪ ܡܬܝ ܢܘܢܐ ܒܝܡܐ ܛܥܢܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܐܙܕܝܚ ܝܘܢܢ ܘܣܠܩ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܪܘܟܐ 151ܐܝܟ
P:2Chr [AB] : ܥܠ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܢܐ ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ : ܕܠܐ ܬܡܠܠ ܥܡܝ : ܐܠܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܣܩ ܘܙܟܝܗ̇ : ܘܢܫܬܠܡܘܢ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܐܡܪ ܠܗ
EliaNis:Chron ܘܥܡܗ ܒܪܗ ܐܢܘܪܝܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܒܝܘܡܐ ܡܠܟܐ ܂ XܝXܠܣXܝXܢ̇ܝܩܐ ܂ ܝܝܘܝXܪXܢܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܥܠ ܬ ܐܘܕܣܝܣ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܒܓܠܘܬܐ ܠܒܒܠ . ܘܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܡܬܢܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܘܪܗܛܐ̈ ܐܠܦ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܥܒܕܝ̈ ܩܪܒܐ : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܒܝܪܚܐ ܕܥܣܪܐ : ܕܗܘ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ : ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܠܡܠܟܘܬܗ . ܡܠܟܐ ܟܠ ܚܙܝܝܗ̇̈ . ܘܥܠܬ ܐܣܬܝܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܠܒܝܬ
P:2Chr [AB] : ܗܘ ܢܩܘܡ ܥܠܝܟܘܢ : ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܕܘܝܕ ܥܒܕܗ . ܡܠܟܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ : ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܐ ܒܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝ ܂ ܘܐܫܬܘܝܘ ܥܡܗ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ̣ ܂ ܘܐܦܝܣܘ ܡܠܟܐ ܠܐܡܕܝܐ̈ ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ̇ ܂ ܘܕܢܫܐܠ ܡܘܗܒܬܐ ܡܕܡ ܡܢ
Shub:BookGifts ܇ ܘܠܐ ܕܠܒܫ ܐܦܘܕܐ ܘܣܐܡ ܒܣܡܐ̈ . ܘܟܠܢܫ ܡܕܡ ܕܫܦܪ ܡܠܟܐ . ⁷⁴ܥܡ ܗ̇ܝ ܠܡ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܝܣܪܝܠ ܫܠܝܛܐ ܘܠܐ
IsaacAnt:memHom ܥܒܘܪܐ . ‏ ‏ܘܠܡܙܡܪ ܠܫܡܐ ܡܪܝܡܐ : ܘܠܐ ܠܗܢ ܒܪ ܩܝܫ ܐܝܟ ܡܠܟܐ : ܙܡܪ ܗܘܐ ܠܫܐܘܠ ܗܘ ܕܘܝܕ ܀ ܛܒ ܠܡܘܕܝܘ ܠܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܠܟ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܬܥܠܐ ܡܢܝ . ܘܫܡܥ ܒܪ ܗܕܕ ܠܡܠܟܐ ܐܣܐ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܗܐ ܫܕܪܬ ܠܟ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ . ܙܠ ܒܛܠ ܡܘܡܬܐ̈ ܕܝܡܝܬ ܥܡ ܒܥܫܐ
P:Ezek [AB] : ܘܫܛ ܡܘܡܬܝ̈ ܘܒܛܠ ܩܝܡܝ : ܒܓܘ ܒܒܠ ܢܡܘܬ . ܘܠܐ ܒܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܥܒܕ . ܚܝ ܐܢܐ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܩܝܡܝܘܗܝ
P:Sam [AB] : ܙܠܝ ܠܒܝܬܟܝ : ܐܢܐ ܐܦܩܘܕ ܥܠܝܟܝ . ܐܡܪܐ ܐܢܬܬܐ ܡܠܟܐ ܢܫܒܩܘܢ ܠܐܒܘܗܝ ܫܡܐ ܘܫܪܒܬܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇
SynOr ܡܗܝܡܗܐ ܆ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܒܘܛܠܐ ܡܠܟܐ ܒܙܒܢܗ ܕܫ̇ܘܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
P:1Macc [AB] ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ : ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܦܩܢܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܘܫܪܝܘ ܡܩܪܒܝܢ . ܘܩܪܐ
P:Dan [AB] ܣܪܗܒܬ : ܘܐܬܘܢܐ ܫܓܝܪ ܗܘܐ ܝܬܝܪܐܝܬ : ܘܠܓܒܪܐ̈ ܗܢܘܢ ܡܠܟܐ : ܘܐܪܡܝܘ ܐܢܘܢ ܒܓܘ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܬ