simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܒ· ܀
Chron1234 ܦܪܥܘܢ ܝ · ܡܠܟܐ ܘܛܥܢܗ ܥܠ ܒܘܪܟܘܗܝ̈
Chron1234 ܡܝܛܪܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܩܢܘܡܗ
Chron1234 ܕܦܩ̇ܕ ܐ̇ܢܬ ܡ̇ܪܝ ܡܠܟܐ ܢܫXܝܘܗܝ ܠܦܘܠܐ ܠܐܘܪܫܠܡ
Chron1234 ܓܠܠ ܐܠܕܝܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܠܝܠܐ̈ ܥܪܩܘ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܐܕܪܟܘܗܝ ܬܘܪܟܝܐ̈
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܢܦܩ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܆
Chron1234 ܚܪܡ-ܘܬܐ ܠܘܬ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܐܪܝ ܒܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
Chron1234 ܇ ܘܢܦܩܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܪܫܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ
Chron1234 ܇ ܘܬܒܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܬܠX ܝܬܠܓ ܐܫܬܘܕܥ
Chron1234 ܬܐܕܐ ܆ ܐܬܛܝܒ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܥܒܪ ܠܐܬܪܘܬܐ̈
Chron1234 ܟ-ܫܝܠ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܕܝ̇ܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ
Chron1234 ܝ Xܐܬܥܬܪ-ܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܝܠܗ̣ܘܢ ܕܫܡܗ ܗܘܐ
Chron1234 ܐܝXܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܕܘܝܢ ܡܠܟܐ ܂ X ܘܟX
Chron1234 ܕܐܝܬܝܗ̇ Xܘܬ̇ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܒܪܝܐ̈ ܀ ܪܦܘ
Chron1234 ܫܡ̣ܥ ܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܒܪܝܐ̈ ܂ ܟ̣̇ܢܫ
Chron1234 ܂ ܐܬܡܛܝ ܒܓܕܘܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐ̇ܘܪܫܠܡ ܘܣܘܓܐܐ ܕܚ̇ܝܠܘܬܐ̈
Chron1234 ܂ ܘܥܪܩ ܬܐܘܦܝܠܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܠܝܠܐ̇̈ ܂
Chron1234 ܕܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܡܐܡܘܢ ܕܬܬܒܢܐ ܛܐܘܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩܘܕ ܕܢܐܬܐ