simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] . ܘܢܟܣ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ
EliaNis:Chron ܪܓ̣ܙ ܥܠܘܗܝ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܗܦܘܟ
P:2Macc [AB] ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ . ܠܗܘ ܕܟܕ
IsaacAnt:memHom ܠܟ . ܦܬܘܪ ܡܠܟܐ ܐܢ ܢܚܣܪ :
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܪܘܝܐ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܡܬܘܥܕܘ ܠܘܬ ܡܩܕܘܢ
SynWestSyr . ܘܠܐ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܐܦܠܐ
P:Dan [AB] ܗܢܘ ܦܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܓ̇ܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܬܒܝܠ . ܘܠܒܪ ܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ : ܡܟܝܪܬܝ
P:Kings [AB] . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪ :
CaveTreas ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX
P:Luke [AB] ܐܘ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܁ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ
P:Kings [AB] ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ
P:1Macc [AB] ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ
SermHolyWeek ܬܓܟ 1X3ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܡܢ ܦܠܐܬܟ
ActsGregPirang ܬܫܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܙܠ ܗܘ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܝܐ
Eph:madCarNis X ܗܐ ܡܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܬܩܐ ܩܒ̇ܠ ܐܚܝ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܪܝ ܗܘܐ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܡܥܩܘ ܠܥܡܐ
P:Kings [AB] ܕܡܠܟܐ ܠܡܒܪܟܘܬܗ ܠܡܪܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ