simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ
P:2Macc [AB] ܠܗ ܠܘܬ ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Dan [AB] ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܘܐܫܠܛ ܥܠ
P:Jer [AB] ܡܢܐ ܡܠ‍ܠܬ ܥܡ ܡܠܟܐ : ܘܡܢܐ ܐܡܪ
IsaacAnt:memHom ܟܕ ܝܐܐ ܛܪܩܠܝܢ ܡܠܟܐ : ܘܣܕܝܪܢ̈ ܒܗ
P:2Chr [AB] . ܘܐܬܪܥܝ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕ ܬܪܝܢ
P:Sam [AB] ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܪܟܒܘ ܓܒܪ
P:2Chr [AB] ܘܬܘܠܬܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ : ܘܬܘܠܬܐ ܒܬܪܥܐ
P:Neh [AB] ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܠܟܠ ܕܪܒ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܛܪܟܢܐ . ܘܠܘܬ ܡܠܟܐ ]ܒܠܒܝܒܘܬܐ ܡܠܠ ܘܐܡܪ
SynWestSyr . ܡܢ ܒܠܥܕ ܡܠܟܐ X ܕܝܢ ܐܘ̇
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ ܡܠܟܐ XXXX -- XX
JacSer:turgFestHom ܛܒ ܡܢ ܚܬܢܐ ܡܠܟܐ XXXXXXXX ܓܝܘܪܐ̈ ⁷ܪܚܘܡܝܟܝ̈
Chron1234 ܗܘܐ ܃ ܦܩܕܗ ܡܠܟܐ Xܠܐ ܢܥܒܕ ܡXܡ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ·X X ܂
BarBahl:SyrLex ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ كان يخرج نزله
Chron1234 ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܀ ܥܝܠܝ ܟܗܢܐ
P:Luke [AB] ܐܘ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܁ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ