simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܝX ܡܝܬ ܩܡܒܘܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܪܝ ܗܘܐ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܡܥܩܘ ܠܥܡܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢܗܘܢ ܃ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ ܥܡܝ
P:Kings [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܫܢܬܐ ܣܠܩ ܫܦܘܪ ܡܠܟܐ ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܣܘܪܝܐ̣
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܫܩܠ ܡܠܟܐ ܥܙܩܬܐ ܡܢ ܐܝܕܗ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܬܐܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܒܪܗ ܐܪܩܕܝܣ ܡܠܟܐ
Chron1234 ܂ ܘܥܪܩ ܬܐܘܦܝܠܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܠܝܠܐ̇̈ ܂