simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ : ܡܠܟܐ ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ
Tim1:Epist ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܡܪܢ ܡܠܟܐ ܘܪܥܝܐ ܙܕ̇ܩ ܕܢܬܩܪܐ̣
Tim1:Epist |L178b|ܐܪܐ ܐܪܕܫܝܪ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܒܪ ܦܒܩ :
Tim1:Epist ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ : ܡܠܟܐ ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ
Tim1:Epist ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ : ܕܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܠܐ ܐܝܙܓܕܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ
Tim1:Epist ܨܥܪܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ :