simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܀ X0 ܡܠܟܐ ܐܬܪܐ ܘܕܘܟܬܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܬܚܬܪ ܂ ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܠܗ ܂ ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܣܟܡܐ ܕܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦܠܐ ܐܝܙܓܕܐ ܂
Tim1:Epist ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܐܣܟܡܐ ܕܝܢ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܒܕܘܡܝܐ ܝX ܡܠܟܐ ܘܒܕܘܡܝܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܡܬܚܙܐ ܃ ܘܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܒܪ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܦܐܪܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃ ܗܟܢܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܃ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝ̇ܪ ܦܐܪܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܡܕܝܢܬ
Tim1:Epist ܒܪ ܦܒܩ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܪܣܣܢ ܥܒܕܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܂ · ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܟܐ ܒܬܪܘܢܘܣ ܝܬܒ ܇ ܥܒ̣ܕܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܐܡܪ ܂ ܐܪܐ ܐܪܕܫܝܪ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ⁶³ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܕܝܢX ܦܐܪܐ ܡܠܟܐ . 2 , 21ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ̣ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ : ܒܪ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܠܕ ܝ ܘܬܪܢܐ ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܥܠܡܐ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܝܬܝܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ
Tim1:Epist ܕܝܢX ܦܐܪܐ ⁶⁵ܪܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܘܒܪܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ⁶³ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܕܝܢܬ
Tim1:Epist ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܐܪܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ³⁴⁸ܗܘܬ̈ ܠܗ . 6 , 8ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܆ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܙܓܕܐ .
Tim1:Epist : ܘܡܦܠܓܢܐ X Xܚܝܠܬܢܝܢ̈ XXXܩXX Xܚܝܠܬܢܝܢ XX ܫܡܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܓܘܕܦܐ ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܟܝ ܥܒ̣ܕܐ ܢܗܘܐ̈
Tim1:Epist ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ . 3 , 60ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܝܡܝܢܗ . ܘܓܕܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܣܡܠܗ . |ܩ 3 , 59 |L 173ܗܝܕܝܢ ܢܐܡܪ
Tim1:Epist ܕܠܐ ܥܒܪܐ ܡܠܟܘܬܗ ܃ ܘܗ̇ܘ ܝX ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܢܚܡܢܐ ܘܡܚܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܒܫܪܪܐ ܒܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܡܠܬܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
Tim1:Epist ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܪܘܛܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܠܐ ܚܟܝܡܐ ܃ ܐܢܬܘ ܡܠܟܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܂ ܐܢ ܐܪܐ ܘܬܛܦܝܣ ܂ ܝX ܂ ܝ ܘܡܢܝ ܬܩܒܠ
Tim1:Epist ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܦܓܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܫܝܚܐ ³⁶⁴ܐܝܬܘܗܝ . 4 , 13ܐܢ ܨܥܪܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫ
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܙܕ̇ܩ ܕܢܬܩܪܐ̣ |X216|ܐܠܐ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ . 3 , 62ܬܘ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܡܪܢ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ · ܐܝ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܃
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܘܡܪܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܨܠܚ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܗܘ̣ܐ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܬܬܩܝܡ
Tim1:Epist ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ : ܒܐܣܟܡܐ ³⁴⁰ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܒܕܘܡܝܐ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܡܬܚܙܐ : 3 , 76ܘܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܒܪ
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܡܪܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ :