simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܡܪܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ :
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܙܕ̇ܩ ܕܢܬܩܪܐ̣ |X216|ܐܠܐ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ . 3 , 62ܬܘ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܡܪܢ
Tim1:Epist ܒܪ ܦܒܩ : ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ²⁹⁴ܕܣܣܢ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘ̣ܐ . ܡܠܟܐ ܇ ܥܒ̣Xܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܐܡܪ . 5 , 41 |L178b|ܐܪܐ ܐܪܕܫܝܪ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܡܠܟܐ ܐܝXܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ :
Tim1:Epist : ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐẌ ܆ ³ܐܪܐ ܗܘ̈ ܠܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܆ 5 , 45ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܆ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist : ܕܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ : ܠ̇ܒܫ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ³⁴⁸ܗܘܬ̈ ܠܗ . 6 , 8ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܆ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܙܓܕܐ .
Tim1:Epist ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܦܓܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܫܝܚܐ ³⁶⁴ܐܝܬܘܗܝ . 4 , 13ܐܢ ܨܥܪܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫ