simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܥܒܕ ܡܫܬܘܬ ܐ ܠܒܪܗ ܂ ܘܫܕܪ · ܂ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܩܪܘܢ ܡܠܟܐ ܐ ܐܚܪܬ ܐ ܐܡܪ ܂ ܐܬܕܡܝܬ ܠܡ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ̣ ܂ ܝ ܠܓܒܪܐ
Tim1:Epist ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܐܠܦ ܡܠܟܐ ܥܪܒܐ̈ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܘܓܕܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܝXܡܠܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܐܡܪ
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐ ܬܘܗܝ̣ ܂ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ·ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ·ܬܪܘܢܘܣ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܐ·ܬܘܗܝ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܒܪܢܫܗ X ܕܡܪܢ
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܩܪܐ ܃ ܐܠܐ ܠܘ ܥܒܕܐ ܂ ܬܘ ܠܡ ܒܪܟܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐ ܬܘܗܝ̣ ܂ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ·ܡܪܢ
Tim1:Epist ܒܪ ܦܒܩ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܪܣܣܢ ܥܒܕܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܂ · ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܟܐ ܒܬܪܘܢܘܣ ܝܬܒ ܇ ܥܒ̣ܕܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܐܡܪ ܂ ܐܪܐ ܐܪܕܫܝܪ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ · ܐܝ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܃
Tim1:Epist ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܐܪܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܃ ܕܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܝ ܠ̇ܒܫ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬ ܐ̣ ܂ ܐܘ ܐܝܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܠܗ ܂ ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܣܟܡܐ ܕܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦܠܐ ܐܝܙܓܕܐ ܂
Tim1:Epist ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܦܓܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܢ ܨܥܪܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗ ܢܫܕܪ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܫܒܝܐ̈ ܡܠܟܐ ³³ܡܠܟܐ |X118|ܘܠܦܠܚܐ̈ ܘܠܣܘܓܐܐ ܕܐܘܚܕܢܗ : ܘܒܬܪ ܟܢ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܟܕ ܠܐܘܚܕܢܗ ܕܛܪܘܢܐ ܐܬ̇ܐ : ܠܘ ܒܐܣܛܠܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܝܬܐ ܡܠܟܐ ܢܫܕܪ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܫܒܝܐ̈ : ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܪ
Tim1:Epist ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ : ܒܐܣܟܡܐ ³⁴⁰ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܒܕܘܡܝܐ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܡܬܚܙܐ : 3 , 76ܘܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܒܪ
Tim1:Epist : ܘܡܦܠܓܢܐ X Xܚܝܠܬܢܝܢ̈ XXXܩXX Xܚܝܠܬܢܝܢ XX ܫܡܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܓܘܕܦܐ ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܟܝ ܥܒ̣ܕܐ ܢܗܘܐ̈
Tim1:Epist : ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ⁶³ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܪܨܒܝܢܗ ܐܝܬܝܗܘܢ . 2 , 21ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ̣ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ⁶³ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܕܝܢX ܦܐܪܐ ܡܠܟܐ . 2 , 21ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ̣ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ : ܒܪ
Tim1:Epist ܕܝܢX ܦܐܪܐ ⁶⁵ܪܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܘܒܪܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ⁶³ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܕܝܢܬ
Tim1:Epist . X ܫ̣ܘ̣̇ܚ X ܫܘܝܝ : XXX1ܫܘܝ̈ X⁸ ܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܠܕX ܡܠܟܐ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܝܬܝܐ . 2 , 23ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܘܡܪܐ̣ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ̣ 3 , 6ܐܠܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܐ̈ ¹¹³ܒܕܡܢܘܬܐ ܘܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܬܬܩܝܡ
Tim1:Epist ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ . 3 , 60ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܝܡܝܢܗ . ܘܓܕܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܣܡܠܗ . |ܩ 3 , 59 |L 173ܗܝܕܝܢ ܢܐܡܪ