simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܡܠܟܐ ܠܐ ܟܦܪܝܢܢ .
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܪܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܐܘ | 381|ܩܬܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܕܫܪܪܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܒܡܠܟܘܬܐ 11ܕܫܡܝܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܟܐ 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ
Tim1:DisputCalMahdi : ܘܚܕ 14ܗܘ̣ ܡܠܟܐ ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ
Tim1:DisputCalMahdi |M 155ܡܕܝܢ ܐܘ ܡܠܟܐ ܠܝܬܘܗܝ 35ܥܒܕܐ .
Tim1:DisputCalMahdi : ܗܘ̇ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܐ 10ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ .
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܚܙ ܡܠܟܐ XX Xܝ :
Tim1:DisputCalMahdi 142b| 23ܐܡܪܝܢܢ . ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܐܣܛܪܛܓܐ 9ܡ̇ܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܘܡܠܟܐ ܝܕܥܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܬܠܬܐ ܡܩܝܡ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ 10ܡܛܠ ܕܚܕ
Tim1:DisputCalMahdi ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ ܡܠܟܐ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ
Tim1:DisputCalMahdi : 14ܘܡܢܘ ܐܘ ܡܠܟܐ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ :
Tim1:DisputCalMahdi ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ ܆ ܡܠܟܐ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܡܠܟܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܗܐ ܠܓܡܪ 20ܐܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܀
Tim1:DisputCalMahdi 361|ܡܚܡܪ . ܐܘ ܡܠܟܐ . 15 ,
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܘܠܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܕܝܢ X ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈