simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܡܕܝܢ ܐܪܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܬܠܬܐ 12ܡܩܝܡ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ 31ܛܥܝܢ ܡܠܟܐ . 16 ,
Tim1:DisputCalMahdi ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܥܠ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܩ̇ܕ ܘܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi : ܘܚܕ 14ܗܘ̣ ܡܠܟܐ ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܗܐ ܠܓܡܪ 20ܐܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܀
Tim1:DisputCalMahdi 142b| 23ܐܡܪܝܢܢ . ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ : ܠܡܬܪܥܝܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܪܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܐܘ | 381|ܩܬܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ 39ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܬܝ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ ܡܠܟܐ . ܘܠܘ 34ܠܐܝܠܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܘܠܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ .
Tim1:DisputCalMahdi |M 155ܡܕܝܢ ܐܘ ܡܠܟܐ ܠܝܬܘܗܝ 35ܥܒܕܐ .
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܚܙ ܡܠܟܐ XX Xܝ :
Tim1:DisputCalMahdi ܡܫܝܚܐ ܥܒ̣ܕܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ ܝ̇ܕܥ 11ܐܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܣܓܝܐܐ ܕܫܢܝܐ̈ 15ܕܝܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܡ̣ܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܣܛܪܛܓܐ 9ܡ̇ܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܘܡܠܟܐ ܝܕܥܝܢ