simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܬܠܬܐ 12ܡܩܝܡ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ . ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܚܕ ܡܠܟܐ . ܬܪܝܢ ܕܝܢ 11ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܬܠܬܐ . 16 , 18ܚܕ ܡܕܝܢ ܐܪܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ . 16 , 61ܦܪܨܘܦܐ ܓܝܪ ܕܓܘܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ 31ܛܥܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi : ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܩ̇ܕ ܘܐܡ̇ܪ 33ܘܥ̇ܒܕ . ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܦܩ̇ܕ ܘܐܡ̇ܪ 33ܘܥ̇ܒܕ . ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܡܠܟܐ . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ ܡܠܟܐ :
Tim1:DisputCalMahdi ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ : ܘܡܠܬܗ 15ܘܪܘܚܗ ܒܐܡܝܢܘ ܥܡܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܐ ܟܝܢܐ 13ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܘܚܕ 14ܗܘ̣
Tim1:DisputCalMahdi ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܀ ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ . 21ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܀ 17 , 4ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܗ . ܦܝܫܝܢܢ 19ܠܢ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܠܓܡܪ 20ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܘܡܪܐ 24ܕܟܠ ܡܪܘܢ̈ : ܘܥܫܝܢܐ ܘܓܢܒܪܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ |M 142b| 23ܐܡܪܝܢܢ .
Tim1:DisputCalMahdi ܙܟܝܐ : ܠܡܬܪܥܝܘ 6ܟܝܬ ܐܘ ܠܡܐܡܪ . ܡܬܘܡܐܝܬ |M ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܒܪܝܗ̇ ܀ ܠܝܬ ܕܝܢ 5ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܘ | 381|ܩܬܘ 10ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܀ ܠܐ ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܥܠܡܐ̈ ܀ 18 , 39 9ܐܠܐ ܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܪܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi 39ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܐܪܐ ܘܠܐ ܚܠܝܠܐ ܘܐܦ 40ܠܐ ܡܠܟܐ 38ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . . 18 , 43ܘܡ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܠܘ 34ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܕܠܐ ܦܓܪܐ ܡܡܠܠ 35ܐܢܐ ܆ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ 33ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆ 38ܛܒ ܣܓܝ ܦܫܝܩ ܠܗ . |385|ܘܠܡܚܘܝܘ ܠܗܘ̇ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܠܫܢܐ ܢܗܘܐ 37ܠܡܐܡܪ ܀ 19 , 7ܠܠܫܢܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܡܠܟܐ 24ܥܠ ܡܪܝܐ ܠܡ ܘܥܠ ܡܫܝܚܗ . ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ
Tim1:DisputCalMahdi 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . 19 , 11ܒܬܪ ܗܟܢ ܕܝܢ 28ܒܪܐ ܩܪܝܗܝ ܬܪܬܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ .
Tim1:DisputCalMahdi ܠܝܬܘܗܝ 35ܥܒܕܐ . 19 , 12ܒܕܘܟ ܕܝܢ |386|ܐܚܪܝܢ ܗܘ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ 34ܥܒܕܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ |ܩ |M 155ܡܕܝܢ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi XX Xܝ : ܣܪܝܠ . XX Xܘܠܬܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ̣ ܒܪܐ XX ܡܠܟܐ . 16ܝ 19ܒܐܫܥܝܐ XX ܕX Xܩܒ ܢܒܝܐ̣ Xܡ̇ܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܚܙ
Tim1:DisputCalMahdi ܙܟܝܐ ܝ̇ܕܥ 11ܐܢܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܕܐ : ܕܐܦ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬܩܪܝ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܢ̈ ܆ ܕܐܬܩܪܝ ܕܝܢ ܐܢܐ 10ܐܡ̇ܪܬ ܡܫܝܚܐ ܥܒ̣ܕܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܡܬܬܘܕܐ ܆ X 1ܫܡܫ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܡܠܟܐ 14ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ : ܒܬܪ ܕܝܢ ܪܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܢܝܐ̈ 15ܕܝܠܟܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܘܡܠܟܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ 10ܘܡܫܡܗܝܢ . 19 , 28ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ 8ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܚܬܝܬܐܝܬ ܆ ܠܘ ܐܣܛܪܛܓܐ 9ܡ̇ܢ ܒܪ