simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi : 14ܘܡܢܘ ܐܘ ܡܠܟܐ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ :
Tim1:DisputCalMahdi 18ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ ܡܠܟܐ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ
Tim1:DisputCalMahdi 26ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܡܠܟܐ ܠܐ ܟܦܪܝܢܢ .
Tim1:DisputCalMahdi 36ܕܡܠܟܘܬܗ : ܚܕ ܡܠܟܐ ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi 34ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ . ܐܘ ܡܠܟܐ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ .
Tim1:DisputCalMahdi 9ܘܢܒܪܐ ܪܘܚܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ :
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܘܠܐ ܚܕ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܝ ܡܠܟܐ ܡܢܘ ܠܡ 35ܪܫܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܫܝܚܐ |M 102b|ܐܘ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܓܙܪ 3ܐܟܚܕܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܕܫܪܪܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܒܡܠܟܘܬܐ 11ܕܫܡܝܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܬܒܛܢ 15ܘܡܬܝܠܕ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ
Tim1:DisputCalMahdi 27 31ܫܪܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܥܝܠܡ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܥܠܬܐ ܗܘ̣
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܟܐ 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܠܟܘܢ ܡ̇ܢ 36ܐܘ ܡܠܟܐ ܢܨܝܚܐ ܆ ܘܬܓܐ
Tim1:DisputCalMahdi : ܗܘ̇ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܐ 10ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ .
Tim1:DisputCalMahdi 361|ܡܚܡܪ . ܐܘ ܡܠܟܐ . 15 ,
Tim1:DisputCalMahdi ܬܠܬܐ ܡܩܝܡ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ 10ܡܛܠ ܕܚܕ