simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 41ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܫܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܐܬܬܪܝܡ : 39ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ X ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܡܠܟܐ̈ . X 158X|ܡܛܠ 30ܕܡܠܟܐ̈ ܣܓܕܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܒ̣ܕܐ ܠܐ ܡܫܟܝܝܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ 29ܐܘ ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ ܆
Tim1:DisputCalMahdi 39ܢܬܠ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܫܬܘܬܦ X ܥܡܟܘܢ ܡܠܟܐ ܘܒܐܝܕܝܢ̈ 38ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . |395|ܐܡܝܢ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 6ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܕܗܘ̣ ܢܛܘܪ ܬܓܐ 7ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܡܫܐ . 21 , 13ܘܒܥ̇ܝܢ X ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ