simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ 23ܠܩܢܘܡܐ̈ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ : ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̇ ܡܠܟܐ . XXܥܩ . ܩXܥ̇ܩ . 1ܠܡܟܢ : XXܩ 22ܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܦܩ̇ܕ ܘܐܡ̇ܪ 33ܘܥ̇ܒܕ . ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܡܠܟܐ . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ ܡܠܟܐ :
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܬܠܬܐ 12ܡܩܝܡ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ . ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܚܕ ܡܠܟܐ . ܬܪܝܢ ܕܝܢ 11ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܬܠܬܐ . 16 , 18ܚܕ ܡܕܝܢ ܐܪܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . 19 , 11ܒܬܪ ܗܟܢ ܕܝܢ 28ܒܪܐ ܩܪܝܗܝ ܬܪܬܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ .