simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ : 37ܘܝܕܝܥ ܛܒ ܣܓܝ ܫܘܚܠܦܗ ܕܡܠܟܢ ܡܠܟܐ : 3 , 8ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܠܟܢ ܥܡ ܠܒܘܫܐ̈ 36ܕܡܠܟܘܬܗ : ܚܕ
Tim1:DisputCalMahdi . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ . 16 , 61ܦܪܨܘܦܐ ܓܝܪ ܕܓܘܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ 31ܛܥܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܠܝܬ 10ܠܗ ܗܕܡܐ̈ ܕܥܒܘܕܘܬܐ . |L ܡܠܟܐ ܦܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܥܒܕ 9ܘܢܒܪܐ ܪܘܚܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܙܕܩ̇ 16ܗܘ̣ܐ : ܕܗܘ̇ ܕܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܕ ܡܠܟܐ . 7 , 5ܘܡܠܦܝܢ ܠܢ ܆ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܡܬܒܛܢ 15ܘܡܬܝܠܕ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܡܘܬܐ̣ 11ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ . 9 , 5ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ 9 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܗ . 10ܨܠܝܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 39ܢܬܠ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܫܬܘܬܦ X ܥܡܟܘܢ ܡܠܟܐ ܘܒܐܝܕܝܢ̈ 38ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . |395|ܐܡܝܢ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܙܟܝܐ : ܠܡܬܪܥܝܘ 6ܟܝܬ ܐܘ ܠܡܐܡܪ . ܡܬܘܡܐܝܬ |M ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܒܪܝܗ̇ ܀ ܠܝܬ ܕܝܢ 5ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܓܝܪ 35ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ |M 95b|ܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܘܠܐ ܚܕܐ 34ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ . ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܐܬܓܙܪ 3ܐܟܚܕܐ ܘܐܬܥܡܕ . ܘܐܬܓܙܪ ܡ̇ܢ ܒܪ ܬܡܢܝܐ ܡܠܟܐ ܠܡܓܙܪ ܀ 5 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ 2ܡܠܠܢܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ |M 102b|ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ 19ܕܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܀ 2 , 4 ܡܠܟܐ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬܗ . 18ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܠܘ 34ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܕܠܐ ܦܓܪܐ ܡܡܠܠ 35ܐܢܐ ܆ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ 33ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܡܬܬܘܕܐ ܆ X 1ܫܡܫ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܡܠܟܐ 14ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ : ܒܬܪ ܕܝܢ ܪܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܢܝܐ̈ 15ܕܝܠܟܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܥܝܠܡ ܠܡܠܟܘܬܐ 32ܕܡܕܝ̇ܐ . ܘܡ̣ܢ ܡܕܝ̇ܐ ܡܠܟܐ ܆ 30ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܝܠܡ ܐܝܬܘܗܝ . 8 , 27 31ܫܪܐ ܓܝܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܙܟܝܐ ܝ̇ܕܥ 11ܐܢܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܕܐ : ܕܐܦ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬܩܪܝ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܢ̈ ܆ ܕܐܬܩܪܝ ܕܝܢ ܐܢܐ 10ܐܡ̇ܪܬ ܡܫܝܚܐ ܥܒ̣ܕܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕ ܐܢܫ ܆ 27ܐܝܬ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ . |M ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܠܗܐ . 2 , 10ܐܠܐ ܕܗ̇ܝ 26ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܢܨܝܚܐ ܆ ܘܬܓܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܘܬܩܕܐ 37ܡܠܟܝܐ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܡܠܟܐ |ܩ |L 54ܠܡܫܝܢܘܬܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܕܠܟܘܢ ܡ̇ܢ 36ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 39ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܐܪܐ ܘܠܐ ܚܠܝܠܐ ܘܐܦ 40ܠܐ ܡܠܟܐ 38ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . . 18 , 43ܘܡ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi 6ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܕܗܘ̣ ܢܛܘܪ ܬܓܐ 7ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܡܫܐ . 21 , 13ܘܒܥ̇ܝܢ X ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܢܘ ܠܡ 35ܪܫܟ ܘܡܗܕܝܢܟ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ |ܩ |L 34ܦܢܝ̣ܬ . ܝܫܘܥ ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܐܬܦܫܩܘ ܘܐܫܬܪܝܝܢ ܀ 5 , 1 34ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܝ
Tim1:DisputCalMahdi : ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܩ̇ܕ ܘܐܡ̇ܪ 33ܘܥ̇ܒܕ . ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ