simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܘܫܠܝܛܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܒܠܚܘܕ X 103ܕܠܗ ܡܕܐܬܐ ܝܗܒܝܢܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ 1XX3ܥܠ ܡܢ ܚܐܣ ܘܡܪܚܡ ܦܢܝܘ ܟܗܢܐ̈ ܠܦܝܠܛܘܣ ܕܠܝܬ ܠܢ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܘܠܗܢܐ ܠܘܚܐ ܟܬܝܒܐ ܠܥܠ ܡܢ ܨܠܝܒܐ ܦܩܕ ܣܡܘܗܝ ܡܠܟܐ ܦܝܠܛܘܣ ܚܕ ܕܦܐ ܕܣܗܕܐ ܢܗܘܐ XXX ܕܗܢܐ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܗܘܝܘ
SermHolyWeek ܗܘܐ ܘܣܥܘ ܙܩܦܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܥܒܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܦܗ ܟܬܒܐ ܡܠܟܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ XX 11ܕܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ ܡܢ ܝܘܕܝܐ̈
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܕܚ̇ܝܒܘ ܐܠܐ ܕܨܒܘ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܐ ܣܗܕܐ ܒܠܫܢܗ ܕܥܡܐ XX 1ܕܐܙܕܩܦ
SermHolyWeek ܘܟܕ ܐܬܐ ܚܒܩܘܩ ܘܐܝܬܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܓܒܪܐܪܓܝܓܐ ܐܬܦܬܚ ܡܠܟܐ ܓܘܒܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܛܒܝܥ ܗܘܐ ܘܚܬܝܡ ܦܘܡܗ X 1ܒܫܪܪܐ ܕܥܙܩܬ
SermHolyWeek ܕܢܣܩܝܘܗܝ 1X5ܐܬܒܩܝ ܘܩܝ̇ܡ ܛܒܥܗ ܘܦܘܡ ܓܘܒܐ ܚܬܡܗ ܡܠܟܐ ܡܢܗ ܘܓܘܒܐ ܩܘܝ ܒܚܬܡܗ ܘܒܛܒܥܗܟܕ ܠܐ ܡܚܒܠ ܘܟܕ ܩܪܒ ܗܘܐ