simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܫܘܒܚܗ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܠܓܠܠܐ̈ ܒܝܡܐ ܩܫܝ ܗܘܐ ܘܒܪܓܠ ܥܠܝܗܘܢ ܗܠܟ ܗܘܐ XXX ܒܪܝܟ
SermHolyWeek ܠܝܫܘܥ X05ܐܫܬܪܝ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡ̇ܛܝ ܘܫܠܡ ܝܘܒܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܢܒܝܐ̈ ܘܟܕ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܬ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܘܝܩܝܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܚܘܪ ܒܟ ܐܝܟ ܕܒܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܚܙܘܟ 1X1ܚܕ ܟܡܐ ܐܒܘܟ ܒܚܙܬܗ ܡܪܗܒ ܠܐܝܢܐ ܕܚܐܪ ܒܗ ܐܢ
SermHolyWeek ܛܪܘܢܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܡܪܟ ܗ̇ܘ ܕܒܡܨܪܝܢ ܢܛܪܬܟ XXX ܡܢ ܡܠܟܐ ܛܝܢܐ ܕܠܐ ܬܒܢܐ XX9ܘܬܡ̇ܠܐ ܚܘܫܒܢ ܠܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢ
SermHolyWeek ܘܣܝܡ ܟܠܝܠܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܘܫܦܝܪ ܠܗ ]ܘܠܐ ܣܢܐ X [ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܬܐ ܒܗܢܐ ܘܒܬܪ ܡܠܬܗ ܢ ܦܩܕ ܘܢܦܩ XXX ܝܫܘܥ ܟܕ -- ܝ ܠܗܘܢ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܫܘܠܛܢܟ ܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܠܡܢ ܣ̇ܢܝܢ ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ
SermHolyWeek ܡܥܛܦ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܗܐ ܝܩܪܬܗ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܫ̇ܕܝܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܒܗ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܐ ܡܠܟܟܘܢ ܗܘ ܘܗܐ ܐXܝܟ X 81ܐܪܓܘܢܝ̈
SermHolyWeek ܡܫܝܚܐ ܬܘܒ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܩܡ ܦܣ̣ܩ ܝܘܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ XX ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܐܬܢܒܝ ܒܒܙܚܐ XXX ܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܗ ܕܡܢ ܒܬܪ
SermHolyWeek ܡܠܟܐ ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek XXX ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܘܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܩܡ ܦܝܠܛܘܣ ܘܢܦܩ ܠܗ ܕܢܬܠ ܡܠܟܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܬܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܕܣܝܒܪ ܟܠܗܝܢ ܟܕ ܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܘܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܚܢܢ ܐܡܠܟ ܘܗܘܝܘ ܐܡܠܟ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܠܟܐ ܕܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦ ܡܠܟܘܬܗ ܠܗܢܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܥܠ ܕܥܒܕ XXX ܢܦܫܗ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܗܝ ܡܠܬܟ ܗܢܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪ ܡܠܟܐ 1X9ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܡܫ ܠܝ 165ܠܝܫܘܥ ܦܝܠܛܘܣ ܐܡܪ ܡܕܝܢ ܓܒܪܐ
SermHolyWeek ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܫܠܝ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ
SermHolyWeek ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ XX ܕܟܕ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܙܘܚܐ ܡܠܟܐ XX ܢܘܟܪܝ ܗܘܐܓܒܪܐ ܠܒܛܢܗ ܕܥܝܪܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܣܒܪܗ ܡܢܘ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܘܠܗܢܐ ܠܘܚܐ ܟܬܝܒܐ ܠܥܠ ܡܢ ܨܠܝܒܐ ܦܩܕ ܣܡܘܗܝ ܡܠܟܐ ܦܝܠܛܘܣ ܚܕ ܕܦܐ ܕܣܗܕܐ ܢܗܘܐ XXX ܕܗܢܐ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܗܘܝܘ
SermHolyWeek ܗܘ X X1ܘܕܒܒܙܚܐ ܥܒܕܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܣܗܕܘ ܟܕ ܣܓܕܝܢ ܡܠܟܐ ܠܕܡܘܕܝܢ ܒܗ ܕܢܚܬܐ̈ ܕܐܪܓܘܢܐ ܟܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܟܕ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܦܘܩ ܫ̇ܬܩ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܕܗܐ ܪܝܒܝܢ̈ ܡܛܠ ܩܛܠܟ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܠܡܢܐ ܫܠܝܬ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܘܗܢܘܢ ܫ̇ܝܛܝܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܢ
SermHolyWeek ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ ܡܠܟܐ
SermHolyWeek ܘܫܠܝܛܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܒܠܚܘܕ X 103ܕܠܗ ܡܕܐܬܐ ܝܗܒܝܢܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ 1XX3ܥܠ ܡܢ ܚܐܣ ܘܡܪܚܡ ܦܢܝܘ ܟܗܢܐ̈ ܠܦܝܠܛܘܣ ܕܠܝܬ ܠܢ