simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek 1X9ܡܕܝܢ ܚܘܢܝ ܡܠܟܘܬܟ ܐܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܝ ܪܒܘܬܟ ܐܘ ܕܠܡܐ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܝ ܡܠܬܟ ܗܢܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܡܢ ܦܠܐܬܟ ܐܘܕܥܬܢܝ ܠܦܝܠܛܘܣ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܫܘܠܛܢܟ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܐܚܙܐ ܬܓܟ 1X3ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ
SermHolyWeek ܩܪܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܩܪܝܬܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܗܘܐ ܘܓܠܝܬܝܗܝ ܪܘܚܐ ܕܝܠܗ ܐܘܕܥܬܟ XXX ܕܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܠܡܫܝܚܐ ܐܬܢܒܝܬ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܗܘ XXX ܘܗ̣ܘ ܥܬܝܕ ܕܢ̇ܡܠܟ ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܩܪܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܩܪܝܬܝܗܝ
SermHolyWeek ܛܪܘܢܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܡܪܟ ܗ̇ܘ ܕܒܡܨܪܝܢ ܢܛܪܬܟ XXX ܡܢ ܡܠܟܐ ܛܝܢܐ ܕܠܐ ܬܒܢܐ XX9ܘܬܡ̇ܠܐ ܚܘܫܒܢ ܠܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢ
SermHolyWeek ܗܘ X X1ܘܕܒܒܙܚܐ ܥܒܕܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܣܗܕܘ ܟܕ ܣܓܕܝܢ ܡܠܟܐ ܠܕܡܘܕܝܢ ܒܗ ܕܢܚܬܐ̈ ܕܐܪܓܘܢܐ ܟܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܟܕ
SermHolyWeek ܡܫܝܚܐ ܬܘܒ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܩܡ ܦܣ̣ܩ ܝܘܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ XX ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܐܬܢܒܝ ܒܒܙܚܐ XXX ܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܗ ܕܡܢ ܒܬܪ
SermHolyWeek ܠܐ ܩܡ ܦܣ̣ܩ ܝܘܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ XX 6ܕܡܪܐ ܢܒܝܐ̈ ܣܝܟ ܟܠ ܩܝܦܐ ܡܠܟܐ XXX ܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܬܘܒ ܡܢܗܘܢ
SermHolyWeek ܠܝܫܘܥ X05ܐܫܬܪܝ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡ̇ܛܝ ܘܫܠܡ ܝܘܒܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܢܒܝܐ̈ ܘܟܕ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܩܥܘ ܠܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ X05ܐܫܬܪܝ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܠܡ ܠܟ
SermHolyWeek ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ X09ܕܢܬܝܒܠ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܓܝܪ ܒܒܙܚܐ ܡܠܟܐ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܩܥܘ ܠܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ
SermHolyWeek ܡܠܟܐ ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ ܡܠܟܐ
SermHolyWeek XXX ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܘܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܩܡ ܦܝܠܛܘܣ ܘܢܦܩ ܠܗ ܕܢܬܠ ܡܠܟܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܬܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܕܣܝܒܪ ܟܠܗܝܢ ܟܕ ܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܠܝܘܕܝܐ̈ ܗܐ ܡܦܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܝܫܘܥ XX3ܠܒܪ ܨܐܕܝܟܘܢ ܡܠܟܐ XXX ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܘܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܩܡ ܦܝܠܛܘܣ ܘܢܦܩ ܠܗ ܕܢܬܠ
SermHolyWeek ܘܣܝܡ ܟܠܝܠܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܘܫܦܝܪ ܠܗ ]ܘܠܐ ܣܢܐ X [ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܬܐ ܒܗܢܐ ܘܒܬܪ ܡܠܬܗ ܢ ܦܩܕ ܘܢܦܩ XXX ܝܫܘܥ ܟܕ -- ܝ ܠܗܘܢ
SermHolyWeek ܡܥܛܦ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܗܐ ܝܩܪܬܗ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܫ̇ܕܝܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܒܗ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܐ ܡܠܟܟܘܢ ܗܘ ܘܗܐ ܐXܝܟ X 81ܐܪܓܘܢܝ̈
SermHolyWeek ܗܐ ܝܩܪܬܗ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܫ̇ܕܝܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢ ܒܥܠܕܒܒܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܟܘܢ ܗܘ ܘܗܐ ܐXܝܟ X 81ܐܪܓܘܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܥܛܦ ܐܝܟ
SermHolyWeek ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܙܐܦܢܐ̈ ܢܫܡ̣ܘ ܟܠܗܘܢ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܘܗܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ ܟܕ ܠܐ ܚܙܘ ܝܘܕܝܐ̈ XXX ܕܗܕܝܪ ܘܙܗܐ ܐܝܟ
SermHolyWeek ܘܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܚܢܢ ܐܡܠܟ ܘܗܘܝܘ ܐܡܠܟ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܠܟܐ ܕܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦ ܡܠܟܘܬܗ ܠܗܢܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܥܠ ܕܥܒܕ XXX ܢܦܫܗ