simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܕܚ̇ܝܒܘ ܐܠܐ ܕܨܒܘ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܐ ܣܗܕܐ ܒܠܫܢܗ ܕܥܡܐ XX 1ܕܐܙܕܩܦ
SermHolyWeek ܡܥܛܦ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܗܐ ܝܩܪܬܗ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܫ̇ܕܝܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܒܗ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܐ ܡܠܟܟܘܢ ܗܘ ܘܗܐ ܐXܝܟ X 81ܐܪܓܘܢܝ̈
SermHolyWeek ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܫܠܝ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ
SermHolyWeek ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܙܐܦܢܐ̈ ܢܫܡ̣ܘ ܟܠܗܘܢ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܘܗܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ ܟܕ ܠܐ ܚܙܘ ܝܘܕܝܐ̈ XXX ܕܗܕܝܪ ܘܙܗܐ ܐܝܟ
SermHolyWeek ܗܐ ܝܩܪܬܗ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܫ̇ܕܝܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢ ܒܥܠܕܒܒܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܟܘܢ ܗܘ ܘܗܐ ܐXܝܟ X 81ܐܪܓܘܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܥܛܦ ܐܝܟ
SermHolyWeek ܠܡܢ ܣ̇ܢܝܢ ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܚܘܪ ܒܟ ܐܝܟ ܕܒܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܦܘܩ ܫ̇ܬܩ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܕܗܐ ܪܝܒܝܢ̈ ܡܛܠ ܩܛܠܟ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܠܡܢܐ ܫܠܝܬ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܘܗܢܘܢ ܫ̇ܝܛܝܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܢ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܚܘܪ ܒܟ ܐܝܟ ܕܒܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܚܙܘܟ 1X1ܚܕ ܟܡܐ ܐܒܘܟ ܒܚܙܬܗ ܡܪܗܒ ܠܐܝܢܐ ܕܚܐܪ ܒܗ ܐܢ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܫܘܠܛܢܟ ܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܠܡܢ ܣ̇ܢܝܢ ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ
SermHolyWeek ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ XX ܕܟܕ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܙܘܚܐ ܠܒܪܗ ܘܠܐ ܪܘܡܪܡܐ ܡܠܟܐ ܠܒܛܢܗ ܕܥܝܪܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܣܒܪܗ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܘ ܒܪ
SermHolyWeek XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܬ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܘܝܩܝܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ
SermHolyWeek 1X9ܡܕܝܢ ܚܘܢܝ ܡܠܟܘܬܟ ܐܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܝ ܪܒܘܬܟ ܐܘ ܕܠܡܐ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܝ ܡܠܬܟ ܗܢܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪ
SermHolyWeek 93ܘܐܢܐ ܫܝܛܐ ܘܨ̇ܝ̣ܕܐ ܠܐ ܡܕܝܢ ܬܫܝܓ ܠܝ ܪܓܠܝ̈ ܕܝܩܝܪ ܡܠܟܐ ܐܚܙܝܟ ܐܠܗܝ ܕܓܗܝܢ ܐܢܬ ܘܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܦ ܒܪ
SermHolyWeek ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܫܘܒܚܗ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܠܓܠܠܐ̈ ܒܝܡܐ ܩܫܝ ܗܘܐ ܘܒܪܓܠ ܥܠܝܗܘܢ ܗܠܟ ܗܘܐ XXX ܒܪܝܟ
SermHolyWeek ܡܫܝܚܐ ܬܘܒ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܩܡ ܦܣ̣ܩ ܝܘܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ XX ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܐܬܢܒܝ ܒܒܙܚܐ XXX ܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܗ ܕܡܢ ܒܬܪ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܗܝ ܡܠܬܟ ܗܢܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪ ܡܠܟܐ 1X9ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܡܫ ܠܝ 165ܠܝܫܘܥ ܦܝܠܛܘܣ ܐܡܪ ܡܕܝܢ ܓܒܪܐ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ
SermHolyWeek ܐܦ ܒܪ ܡܠܟܐ 93ܘܐܢܐ ܫܝܛܐ ܘܨ̇ܝ̣ܕܐ ܠܐ ܡܕܝܢ ܬܫܝܓ ܠܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟܢܐ ܐܚܙܝܟ ܐܠܗܝ ܕܓܗܝܢ ܐܢܬ ܘܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܢܬ
SermHolyWeek ܐܝܬܝܟ ܝܐܝܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬ ܐܒܘܟ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܗܟܢ ܝܩܝܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܕܒܪ