simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܗܐ ܝܩܪܬܗ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܫ̇ܕܝܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢ ܒܥܠܕܒܒܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܟܘܢ ܗܘ ܘܗܐ ܐXܝܟ X 81ܐܪܓܘܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܥܛܦ ܐܝܟ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܡܢ ܦܠܐܬܟ ܐܘܕܥܬܢܝ ܠܦܝܠܛܘܣ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܫܘܠܛܢܟ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܐܚܙܐ ܬܓܟ 1X3ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ
SermHolyWeek XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܬ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܘܝܩܝܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ
SermHolyWeek ܡܫܝܚܐ ܬܘܒ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܩܡ ܦܣ̣ܩ ܝܘܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ XX ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܐܬܢܒܝ ܒܒܙܚܐ XXX ܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܗ ܕܡܢ ܒܬܪ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܝܫܘܥ ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܬ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܩܪܐ ܠܝܫܘܥ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܘܢܫܡܥ ܡܠܬܐ ܡܢ ܦܘܡܗ XX ܐܢܬ ܗܘ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܩܥܘ ܠܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ X05ܐܫܬܪܝ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܠܡ ܠܟ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ
SermHolyWeek ܘܫܠܝܛܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܒܠܚܘܕ X 103ܕܠܗ ܡܕܐܬܐ ܝܗܒܝܢܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ 1XX3ܥܠ ܡܢ ܚܐܣ ܘܡܪܚܡ ܦܢܝܘ ܟܗܢܐ̈ ܠܦܝܠܛܘܣ ܕܠܝܬ ܠܢ
SermHolyWeek ܕܢܣܩܝܘܗܝ 1X5ܐܬܒܩܝ ܘܩܝ̇ܡ ܛܒܥܗ ܘܦܘܡ ܓܘܒܐ ܚܬܡܗ ܡܠܟܐ ܡܢܗ ܘܓܘܒܐ ܩܘܝ ܒܚܬܡܗ ܘܒܛܒܥܗܟܕ ܠܐ ܡܚܒܠ ܘܟܕ ܩܪܒ ܗܘܐ
SermHolyWeek ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ ܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܗܘ X X1ܘܕܒܒܙܚܐ ܥܒܕܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܣܗܕܘ ܟܕ ܣܓܕܝܢ ܡܠܟܐ ܠܕܡܘܕܝܢ ܒܗ ܕܢܚܬܐ̈ ܕܐܪܓܘܢܐ ܟܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܟܕ
SermHolyWeek ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ XX ܕܟܕ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܙܘܚܐ ܡܠܟܐ XX ܢܘܟܪܝ ܗܘܐܓܒܪܐ ܠܒܛܢܗ ܕܥܝܪܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܣܒܪܗ ܡܢܘ
SermHolyWeek ܐܝܬܝܟ ܝܐܝܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬ ܐܒܘܟ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܗܟܢ ܝܩܝܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܕܒܪ
SermHolyWeek ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܫܠܝ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܕܚ̇ܝܒܘ ܐܠܐ ܕܨܒܘ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܐ ܣܗܕܐ ܒܠܫܢܗ ܕܥܡܐ XX 1ܕܐܙܕܩܦ
SermHolyWeek ܠܝܫܘܥ X05ܐܫܬܪܝ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡ̇ܛܝ ܘܫܠܡ ܝܘܒܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܢܒܝܐ̈ ܘܟܕ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ X09ܕܢܬܝܒܠ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܓܝܪ ܒܒܙܚܐ ܡܠܟܐ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܩܥܘ ܠܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ
SermHolyWeek ܐܦ ܒܪ ܡܠܟܐ 93ܘܐܢܐ ܫܝܛܐ ܘܨ̇ܝ̣ܕܐ ܠܐ ܡܕܝܢ ܬܫܝܓ ܠܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟܢܐ ܐܚܙܝܟ ܐܠܗܝ ܕܓܗܝܢ ܐܢܬ ܘܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܢܬ
SermHolyWeek ܗܘܐ ܘܣܥܘ ܙܩܦܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܥܒܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܦܗ ܟܬܒܐ ܡܠܟܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ XX 11ܕܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ ܡܢ ܝܘܕܝܐ̈
SermHolyWeek ܘܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܚܢܢ ܐܡܠܟ ܘܗܘܝܘ ܐܡܠܟ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܠܟܐ ܕܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦ ܡܠܟܘܬܗ ܠܗܢܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܥܠ ܕܥܒܕ XXX ܢܦܫܗ