simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܘܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܚܢܢ ܐܡܠܟ ܘܗܘܝܘ ܐܡܠܟ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܠܟܐ ܕܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦ ܡܠܟܘܬܗ ܠܗܢܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܥܠ ܕܥܒܕ XXX ܢܦܫܗ
SermHolyWeek ܠܝܫܘܥ X05ܐܫܬܪܝ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡ̇ܛܝ ܘܫܠܡ ܝܘܒܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܢܒܝܐ̈ ܘܟܕ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܡܠܟܐ ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek XXX ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܘܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܩܡ ܦܝܠܛܘܣ ܘܢܦܩ ܠܗ ܕܢܬܠ ܡܠܟܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܬܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܕܣܝܒܪ ܟܠܗܝܢ ܟܕ ܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܛܪܘܢܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܡܪܟ ܗ̇ܘ ܕܒܡܨܪܝܢ ܢܛܪܬܟ XXX ܡܢ ܡܠܟܐ ܛܝܢܐ ܕܠܐ ܬܒܢܐ XX9ܘܬܡ̇ܠܐ ܚܘܫܒܢ ܠܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢ
SermHolyWeek ܠܡܫܝܚܐ ܐܬܢܒܝܬ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܗܘ XXX ܘܗ̣ܘ ܥܬܝܕ ܕܢ̇ܡܠܟ ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܩܪܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܩܪܝܬܝܗܝ