simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܠܛܢܝܗ̇̈ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܪܘܡܐ ܘܒܥܘܡܩܐ ܡܠܟܐ ܠܕܡܘܕܝܢ ܒܗ ܘܟܡܐ ܡܘܦܐ ܐܢܐ ܕܐܡܪ 345ܪܒܘܬܗ̇ ܕܟܠܬ
SermHolyWeek ܠܝܘܕܝܐ̈ ܗܐ ܡܦܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܝܫܘܥ XX3ܠܒܪ ܨܐܕܝܟܘܢ ܡܠܟܐ XXX ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܘܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܩܡ ܦܝܠܛܘܣ ܘܢܦܩ ܠܗ ܕܢܬܠ
SermHolyWeek ܠܐ ܢܬܬܟܠ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗ X ܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܕܐܝܬ ܥܠ ܪܝܫܗ ܡܠܟ ܡܠܟܐ 1ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܢܡܪܕ ܕܐܠܗܐ ܣ̣ܢܐ ܠܡܪܘܕܐ̈ ܒܪܢܫܐ ܕܥܒܝܕ
SermHolyWeek ܘܟܕ ܐܬܐ ܚܒܩܘܩ ܘܐܝܬܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܓܒܪܐܪܓܝܓܐ ܐܬܦܬܚ ܡܠܟܐ ܓܘܒܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܛܒܝܥ ܗܘܐ ܘܚܬܝܡ ܦܘܡܗ X 1ܒܫܪܪܐ ܕܥܙܩܬ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܝܫܘܥ ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܬ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܩܪܐ ܠܝܫܘܥ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܘܢܫܡܥ ܡܠܬܐ ܡܢ ܦܘܡܗ XX ܐܢܬ ܗܘ
SermHolyWeek ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ X09ܕܢܬܝܒܠ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܓܝܪ ܒܒܙܚܐ ܡܠܟܐ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܩܥܘ ܠܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ
SermHolyWeek ܕܢܣܩܝܘܗܝ 1X5ܐܬܒܩܝ ܘܩܝ̇ܡ ܛܒܥܗ ܘܦܘܡ ܓܘܒܐ ܚܬܡܗ ܡܠܟܐ ܡܢܗ ܘܓܘܒܐ ܩܘܝ ܒܚܬܡܗ ܘܒܛܒܥܗܟܕ ܠܐ ܡܚܒܠ ܘܟܕ ܩܪܒ ܗܘܐ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܘܠܗܢܐ ܠܘܚܐ ܟܬܝܒܐ ܠܥܠ ܡܢ ܨܠܝܒܐ ܦܩܕ ܣܡܘܗܝ ܡܠܟܐ ܦܝܠܛܘܣ ܚܕ ܕܦܐ ܕܣܗܕܐ ܢܗܘܐ XXX ܕܗܢܐ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܗܘܝܘ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܡܢ ܦܠܐܬܟ ܐܘܕܥܬܢܝ ܠܦܝܠܛܘܣ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܫܘܠܛܢܟ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܐܚܙܐ ܬܓܟ 1X3ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ
SermHolyWeek ܩܪܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܩܪܝܬܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܗܘܐ ܘܓܠܝܬܝܗܝ ܪܘܚܐ ܕܝܠܗ ܐܘܕܥܬܟ XXX ܕܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܕܫܩܠ ܐܢܘܢ -- -- -- ܢ XXX ܘܝܗܒ ܗܘܐܐܢܘܢ ]ܠܫܠܝܚܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܣܓܘܕܘܗܝ̈ ܕܐܝܟܢܐ ܒܓܙܘܗܝ̈ ܢܐܚܘܢ ܫܘܒܚܐ ܠܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ ܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܗܘܐ ܘܣܥܘ ܙܩܦܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܥܒܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܦܗ ܟܬܒܐ ܡܠܟܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ XX 11ܕܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ ܡܢ ܝܘܕܝܐ̈
SermHolyWeek ܗܘ X X1ܘܕܒܒܙܚܐ ܥܒܕܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܣܗܕܘ ܟܕ ܣܓܕܝܢ ܡܠܟܐ ܠܕܡܘܕܝܢ ܒܗ ܕܢܚܬܐ̈ ܕܐܪܓܘܢܐ ܟܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܟܕ
SermHolyWeek ܘܣܝܡ ܟܠܝܠܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܘܫܦܝܪ ܠܗ ]ܘܠܐ ܣܢܐ X [ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܬܐ ܒܗܢܐ ܘܒܬܪ ܡܠܬܗ ܢ ܦܩܕ ܘܢܦܩ XXX ܝܫܘܥ ܟܕ -- ܝ ܠܗܘܢ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܩܥܘ ܠܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ X05ܐܫܬܪܝ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܠܡ ܠܟ
SermHolyWeek ܘܫܠܝܛܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܒܠܚܘܕ X 103ܕܠܗ ܡܕܐܬܐ ܝܗܒܝܢܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ 1XX3ܥܠ ܡܢ ܚܐܣ ܘܡܪܚܡ ܦܢܝܘ ܟܗܢܐ̈ ܠܦܝܠܛܘܣ ܕܠܝܬ ܠܢ
SermHolyWeek ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ ܡܠܟܐ
SermHolyWeek ܠܐ ܩܡ ܦܣ̣ܩ ܝܘܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ XX 6ܕܡܪܐ ܢܒܝܐ̈ ܣܝܟ ܟܠ ܩܝܦܐ ܡܠܟܐ XXX ܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܬܘܒ ܡܢܗܘܢ
SermHolyWeek ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ XX ܕܟܕ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܙܘܚܐ ܡܠܟܐ XX ܢܘܟܪܝ ܗܘܐܓܒܪܐ ܠܒܛܢܗ ܕܥܝܪܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܣܒܪܗ ܡܢܘ