simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist 0ܝ ܘܒܕܓܘܢ ܛܝܒ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܥܡ ܒܠܣܪܝܣ
Ps-Zach:EccHist 2ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܪܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܕܬܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐܦܪܩܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܫܘܬܐ ܂ ܘܐܬܛܒܒ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܬܩܪܝ ܐܟܝܦܐܝܬ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܚܪܝܬ ܐܬܡܥ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ
Ps-Zach:EccHist ܚܒܝܒܐܝܬ ܒܦܠܛܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܥܬܕܐ ܗܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܕܗܢܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܒܗܝܠܐ ܕܝܘܡܢ ܀
Ps-Zach:EccHist ܠܥܠ ܐܬܕܚܝܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܢܝܘ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܬܐܕܣܝܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܘܬܗ ܂ ܘܐܬܥܠܝ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܡܥ ܬܐܕܣܝܣ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐ[ܦ-1ܣܩܘܦܐ̈ -
Ps-Zach:EccHist ܂ ܦܢܛ]ܩܕܩܛܐ ܘ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܣܓ[ܝ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܕܩܒܠ ܒܠܛܫܨܪ ܡܠܟܐ ܚܢܦܐ ܘܐܬܟܣܣ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܣܠ̣ܩ ܬܘܒ ܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣ-ܝܐ̈ ܂ ܘܫܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܀ ܝ XܝXܝX
Ps-Zach:EccHist ܐܘܕܥܘ ܗܠܝܢ ܠܒܗܝܠܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܦܝܣܘ ܕܢܬܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ ܕܗܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܡܛܘܠ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܥܢܝܢܐ ܕܩܒܠܘ̣ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩܕܗ ܠܐܘܕܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܦܪܝܓܘܠܝܦܘܢ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܕܗܘܝܢ ܒܗ̇ ܬܪܢܓܠܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܡ̇ܢ ܡܕܝܢܬ X ܡܠܟܐ ܕܓܙܪܬܐ ܝ ܪܒܬܐ