simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܒܗܝܠܐ ܕܝܘܡܬܢ̈ ܂ 0ܕܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܘܫܬ ܡܠܟܐ ܠܝܘܡܢܐ ܕܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܢܐܓܘܪ ܡܢܗܘܢ ܐܪܥܝ̈ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܡܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܝܠܦ5 ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܐܫܬܟܚ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܆ ܦܪܒܣ ܡܫܕܪ ܠܬܡܢ ܒܦܪܣܒܝܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܝ[ܠܢ ]ܒܝܪܘܝ ܐܢܫ ܝ -· ܓܡܝܪܐ ] ܘܒܬܪܗ ܩܫܘܝ ܘܗܫ[ܐ ܡܠܟܐ ܐܪܟܝܛܪܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܇ ܡܢ ܒܗܝܠܐ