simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܟܕ ܦܢܐ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ ܘܐܬܕܚܝ ܒܣܝܠܝܣܩܘܣ ܀
Ps-Zach:EccHist ܚܢܢ ܂ ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܒܝܘܒܠܐ ܕܫܘܐܠܐ̈ ܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܠܡܘܬܗ ܕܫܡܘܐܝܠ ܘܫܐܘܠ ܡܠܟܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܩܕܡ Xܩܝܣ ܡܠܟܐ ܪܕܘܦܐ ܥܪܩܘ ܥܠܝܡܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܝܩܕܢܐ̈ ܂ ܘܐܬܪܗܒ ܡܠܟܐ ܘܐܬܬܚܕܬ ܦܠܛܝܢ ܠܚܪܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܝX ܘܗܝܕܝܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬ ܓܙܐ 3ܕܥܕܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܬܛܝܒܘ ܂ ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܕܢܐܙܠ ܠܗ ܟܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܀ 3ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܒܣܝܠܝܣܩܣ ܡܠܟܐ ܡܗ ܡܢܐ ܘܙܟܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܠܐ ܥܠ 0ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܐܓܪܬܗ ܕܐܢܛܠ ܕܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܛܘܠ ܣܘܢܗܕܣ ܇
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܩ̇ܒܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܘܥܒ̣ܕ ܦܘܩܕܢܐ ܆
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܕܩܝܣ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ ܆ ܐܬܚܒܫܘ
Ps-Zach:EccHist ܣܠܩܘ ܕܝܪܝܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܝܬ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܘܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܕܘܥܘܗܝ̈ ܂ ܘܝܠܦ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟ ܡܠܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ̣
Ps-Zach:EccHist ܒܪ ܐܪܩܕ ܣ7 ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܠܘܡܦܝܐ ܕܬܠܬܡܐܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܐܩܝܡ ܡܠܟܐ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܬܪܥܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܕܗܒܐ ܡܠܟܐ ܠܬܐܘܡܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܘܣܟܠܗ ܒܗܠܝܢ ܕܦ̣ܩܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܚܘܝܗ ܠܗ