simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܩܡ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܐܠ ܒܫܠܡܗ̣
Ps-Zach:EccHist ܘܙܟܘܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ ܂ ܡܘܡܐ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܚܕܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܢ ܂ 1ܘܐܫܬܘܕܝ ܡܠܟܐ ܠܡܣ ܂ ܥܪ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܐܬܘܥܕ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܂ ܫܡܥ
Ps-Zach:EccHist ܘܐܡܪ ܂ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܂ ܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܬܢܗܪ ܂ ܒܕܓܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܥܡܕ ܒܫܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܡܢܗܘܢ ܆ ܕܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܫܬ̣ܩܘ̣ ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܡܠܟܐ ܂ ܒܝܬ ܐܠܗܐ
Ps-Zach:EccHist ܫܬܩܘ ܂ ܘܗܦܟ ܡܠܟܐ ܠܦܠܛܝܢ ܂ ܒܠܡܦܐܕܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܐܬܚܠܡ ܘܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܠܟܐ ܃ ܩܪܒܘ ܘܐܘܕܥܘܗ̇
Ps-Zach:EccHist ܕܟܦܪܬ 3ܒܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܐܠܗܐ
Ps-Zach:EccHist ܬܚܘܒܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ ܂ ܬܪ ܨ
Ps-Zach:EccHist 1ܠܓܡܪ ܂ ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܘܟܘܠܗܘ ܢ ܩܥܘ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩܘܕ ܕܢܐܬܐ
Ps-Zach:EccHist X0 ܡܫܕܠ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܫܝܢܐܝܬ ܠܙܡܒܪܝ ܐܡ̇ܪ
Ps-Zach:EccHist ܢܕܥ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܂ ܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܠܐ ܐܡܪܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܒܡܠܐ̈ ܠܐ ܐܢܫ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܝܘܡܝ̈ ܬܐܕܣܝܣ ܝ ܡܠܟܐ ܕܥܠܝܡܐ̈ ܫܒܥܐ̈ ܕܒܡܥܪܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܕܩܝܣ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ ܆ ܐܬܚܒܫܘ