simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܘܬܡܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܒܗܝܠܐ ܕܝܘܡܬܢ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܠܬܡܢ ܒܦܪܣܒܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢܐܓܘܪ ܡܢܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܇ ܡܢ ܒܗܝܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝ[ܠܢ ]ܒܝܪܘܝ ܐܢܫ