simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܝܬ . ܘܥܪܩ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܠܬܡܪ ܚܬܗ . ܐܦ ܗܫܐ ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] ܕܓܬ . ܘܝܬܒ ܕܘܝܕ ܥܡ ܐܟܝܫ ܒܓܬ ܗܘ ܘܓܒܪܘܗܝ̈ ܘܐܢܫܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܥܒܪ ܗܘ ܘܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܠܘܬ ܐܟܝܫ ܒܪ ܡܥܟܐ
P:Sam [AB] ܕܓܒܝܬܘܢ ܘܫܐܠܬܘܢ : ܗܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܢܡܠܟ ܥܠܝܢ : ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܡܠܟܟܘܢ . ܘܗܫܐ ܗܐ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܒܚܒܪܘܢ ܩܝܡܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܡܫܚܘ ܠܕܘܝܕ ܕܢܡܠܟ ܥܠ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܘܢ : ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܥܡܣܐ : ܗܐ ܒܣܪܝ ܐܢܬ ܘܓܪܡܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ
P:Sam [AB] ܠܐ ܚܙܐ . ܘܫܕܪ ܐܒܝܫܠܘܡ ܥܠ ܝܘܐܒ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܒܚܙܘܐ . ܘܝܬܒ ܐܒܝܫܠܘܡ ܒܐܘܪܫܠܡ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܦܝ̈
P:Sam [AB] : ܕܗܦܟ ܡܢ ܒܬܪܝ : ܘܡܠܝ̈ ܠܐ ܐܩܝܡ . ܘܐܬܒܐܫ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܐܡܪ . ܐܬܬܘܝܬ ܕܐܡܠܟܬ ܠܫܐܘܠ
P:Sam [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܨܥܪ ܠܬܡܪ ܚܬܗ . ܐܦ ܗܫܐ ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܗܦܘܟ ܙܠ ܠܩܪܝܬܐ ܒܫܠܡܐ : ܐܢܬ ܘܐܚܝܡܥܨ ܡܠܟܐ ܒܟ : ܗܐ ܩܐܡ ܐܢܐ : ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܝܟ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܥܡ ܥܒܕܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ ܒܪܝ : ܠܐ ܢܐܙܠ ܟܠܢ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܓܙܘܙܐ̈ ܐܝܬ ܠܥܒܕܟ : ܢܐܙܠ
P:Sam [AB] ܠܡܦܩ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܛܠ ܕܐܬܒܝܐ ܥܠ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . ܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܥܪܩ : ܘܐܙܠ ܠܓܫܘܪ : ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܬܬܘܝ ܕܘܝܕ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܫܡܥ ܢܐ ܒܪ ܐܚܝܛܘܒ : ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܢܟܚ : ܘܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ
P:Sam [AB] ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܝܬ . ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ ܕܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ : ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ : ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܢܡܘܣܗ ܕܡܠܟܐ ܕܡܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܠܥܡܐ : ܕܫܐܠܘ ܡܢܗ
P:Sam [AB] ܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܚܙܝ ܕܐܢܐ ܝܬܒ ܒܒܝܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ : ܘܐܪܘܢܗ ܡܠܟܐ ܒܒܝܬܗ : ܘܡܪܝܐ ܐܢܝܚ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܕܓܫܘܪ . ܘܪܒܝܥܝܐ ܐܕܘܢܝܐ ܒܪ ܚܓܝܬ . ܘܚܡܝܫܝܐ ܫܦܛܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܢܒܠ ܟܪܡܠܝܐ . ܘܬܠܝܬܝܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܒܪ ܡܥܟܐ ܒܪܬ ܬܘܠܡܝ
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܗܐ ܐܬܐ ܐܒܢܝܪ ܠܘܬܟ : ܠܡܢܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܫܕܪܗ ܘܐܙܠ ܒܫܠܡܐ . ܘܐܬܐ ܝܘܐܒ ܠܘܬ ܕܘܝܕ
P:Sam [AB] ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܙܠ ܒܛܠ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܚܝܬܘܦܝܠ . ܗܐ ܐܝܬ ܬܡܢ ܡܠܟܐ : ܥܒܕܟ ܐܢܐ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܗ ܕܐܒܘܟ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܗܫܐ ܐܢܐ
P:Sam [AB] ܙܠ ܒܫܠܡܐ . ܘܩܡ ܐܙܠ ܠܚܒܪܘܢ . ܘܫܕܪ ܐܒܝܫܠܘܡ ܓܫܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܗܦܟܘ ܢܗܦܟܢܝ ܡܪܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܐܦܠܘܚ ܠܡܪܝܐ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] ܠܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܫܕܪ ܝܘܐܒ ܠܬܩܘܥ : ܘܕܒܪ ܡܢ ܬܡܢ ܐܢܬܬܐ ܡܠܟܐ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . ܘܝܕܥ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܕܐܬܪܥܝ ܠܒܗ ܕܕܘܝܕ