simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܥܡܠܝܩ : ܘܐܡܪ ܐܓܓ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܝܪ ܡܘܬܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܡܠܟܐ : ܘܣܓܕ ܫܐܘܠ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܩܪܒܝܗܝ ܠܝ ܠܐܓܓ
P:Sam [AB] ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܓܠܓܠܐ . ܘܐܙܠ ܫܡܘܐܝܠ ܠܪܡܬܐ . ܘܫܐܘܠ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܚܪܒܟ : ܗܟܢܐ ܬܬܓܙܐ ܐܡܟ ܡܢ ܢܫܐ̈ . ܘܦܫܚ ܫܡܘܐܝܠ ܠܐܓܓ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ : ܐܝܟܢܐ ܐܙܠ : ܘܢܫܡܥ ܫܐܘܠ ܘܢܩܛܠܢܝ . ܡܠܟܐ ܐܫܕܪܟ ܠܘܬ ܐܝܫܝ ܕܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ : ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ ܠܝ ܒܒܢܘܗܝ̈
P:Sam [AB] ܠܘܬ ܐܝܫܝ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܫܕܪ ܠܝ ܠܕܘܝܕ ܒܪܟ : ܚܫܚ ܠܝ . ܘܕܒܪ ܡܠܟܐ : ܘܡܬܒܝܢ ܒܡܠܬܐ : ܘܚܙܘܗ ܫܦܝܪ : ܘܡܪܝܐ ܥܡܗ . ܘܫܕܪ ܫܐܘܠ
P:Sam [AB] ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ : ܘܒܪܬܗ ܢܬܠ ܠܗ : ܘܠܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܢܥܒܕ ܡܚܪܪܐ ܡܠܟܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܣܠܩ . ܓܒܪܐ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ : ܢܥܬܪܝܘܗܝ
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܫܐܠ ܐܢܬ ܒܪ ܡܢܘ ܥܠܝܡܐ ܗܢܐ . ܡܠܟܐ ܪܒ ܚܝܠܗ : ܒܪ ܡܢܘ ܛܠܝܐ ܗܢܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܢܝܪ : ܚܝܐ ܗܝ ܢܦܫܟ
P:Sam [AB] : ܫܐܠ ܐܢܬ ܒܪ ܡܢܘ ܥܠܝܡܐ ܗܢܐ . ܘܟܕ ܗܦܟ ܕܘܝܕ ܟܕ ܩܛܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܢܝܪ : ܚܝܐ ܗܝ ܢܦܫܟ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] : ܒܦܠܓܐ̈ : ܘܒܨܨܠܐ̈ : ܘܒܚܕܘܬܐ . ܘܡܥܢܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܫܐ̈ : ܡܠܟܐ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܡܫܒܚܘ ܒܪܒܝܥܐ̈ ܠܐܘܪܥܗ ܕܫܐܘܠ
P:Sam [AB] : ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܪܚܡܘܟ : ܗܫܐ ܗܘܝ ܚܬܢܐ ܠܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܫܐܘܠ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܕܐܡܪܘ ܠܕܘܝܕ ܒܪ ܐܝܫܝ : ܗܐ ܨܒܐ ܒܟ
P:Sam [AB] ܒܡܗܪܐ : ܐܠܐ ܒܡܐܬܝܢ ܥܘܪܠܘܬܐ̈ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ : ܠܡܬܦܪܥܘ ܡܠܟܐ ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܗܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܕܘܝܕ : ܠܐ ܨܒܐ
P:Sam [AB] ܒܥܒܕܗ ܕܘܝܕ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܛܐ ܠܟ : ܘܐܦ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܣܦܩܝܢ ܠܟ . ܡܠܟܐ ܝܘܢܬܢ ܥܠ ܕܘܝܕ ܛܒܬܐ ܠܫܐܘܠ ܐܒܘܗܝ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ ܢܚܛܐ
P:Sam [AB] ܥܠ ܠܚܡܐ ܠܡܠܥܣ . ܘܐܣܬܡܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܣܡܟܗ ܐܝܟ ܕܒܟܠܙܒܢ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ . ܘܐܬܛܫܝ ܕܘܝܕ ܒܚܩܠܐ : ܘܗܘܐ ܪܝܫ ܝܪܚܐ : ܘܐܣܬܡܟ
P:Sam [AB] ܥܠ ܣܡܟܗ ܐܝܟ ܕܒܟܠܙܒܢ : ܥܠ ܓܢܒ ܐܣܬܐ . ܘܩܡ ܝܘܢܬܢ ܡܠܟܐ ܘܗܘܐ ܪܝܫ ܝܪܚܐ : ܘܐܣܬܡܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܠܚܡܐ ܠܡܠܥܣ . ܘܐܣܬܡܟ
P:Sam [AB] ܦܩܕܢܝ ܦܬܓܡܐ : ܘܐܡܪ ܠܝ : ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܕܥ ܡܕܡ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܡܠܟܐ ܐܬܝܬ ܘܐܢܫ ܠܝܬ ܥܡܟ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܚܝܡܠܟ ܟܗܢܐ :
P:Sam [AB] ܕܓܬ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܐܟܝܫ : ܗܢܘ ܡܠܟܐ ܕܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܘܩܡ ܕܘܝܕ ܘܥܪܩ ܡܢ ܩܕܡ ܫܐܘܠ : ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܘܐܬܐ ܠܘܬ ܐܟܝܫ
P:Sam [AB] ܕܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܗܢܐ ܡܣܓܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܢܬ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܟܝܫ ܡܠܟܐ ܕܓܬ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܐܟܝܫ : ܗܢܘ
P:Sam [AB] ܕܓܬ . ܘܫܢܝ ܛܥܡܗ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܘܐܫܬܟܪ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܠܟܐ . ܘܣܡ ܕܘܝܕ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܠܒܗ : ܘܕܚܠ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡ ܐܟܝܫ
P:Sam [AB] ܕܡܘܐܒ : ܘܝܬܒܘ ܥܡܗ ܟܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܗܘܐ ܕܘܝܕ ܒܡܨܦܝܐ . ܡܠܟܐ ܥܡܟܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܐܕܥ ܡܢܐ ܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ . ܘܫܒܩ ܐܢܘܢ ܠܘܬ
P:Sam [AB] ܠܡܩܪܐ ܠܐܚܝܡܠܟ ܒܪ ܐܚܝܛܘܒ ܟܗܢܐ : ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܘܙܘܕܐ̈ ܝܗܒ ܠܗ : ܘܣܝܦܗ ܕܓܘܠܝܕ ܦܠܫܬܝܐ ܝܗܒ ܠܗ . ܘܫܕܪ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܫܡܥ ܢܐ ܒܪ ܐܚܝܛܘܒ : ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܢܟܚ : ܘܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ