simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܥܒܕܗ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܡܠܟܐ ܥܒܪܝܢ ܒܐܘܪܚܐ . ܘܢܦܠ ܐܪܢ ܘܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܠܘܬ ܥܒܕܗ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܙܒܢ ܡܢܟ ܐܕܪܐ ܠܡܒܢܐ ܡܕܒܚܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܪܝ
P:Sam [AB] : ܘܗܐ ܬܘܪܐ̈ ܠܥܠܬܐ : ܘܩܩܢܐ ܘܢܝܪܐ ܠܩܝܣܐ̈ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܠܟܐ : ܘܢܬܟܠܐ ܡܘܬܢܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܐܪܢ ܠܕܘܝܕ : ܢܣܒ ܡܪܝ