simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܗܫܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ
P:Sam [AB] ܠܗ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ
P:Sam [AB] : ܕܫܐܠܘ ܡܢܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܥܠܝܢ .
P:Sam [AB] : ܘܐܡܠܟ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ
P:Sam [AB] ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܐܩܝܡ ܥܠܝܢ .
P:Sam [AB] ܘܐܡܪܘ : ܢܐܚܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] : ܘܐܡܠܟܬ ܥܠܝܟܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܗܫܐ
P:Sam [AB] ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܐܢܐ
P:Sam [AB] ܘܚܙܝܬܘܢ ܠܢܚܫ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ :
P:Sam [AB] ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܢܡܠܟ ܥܠܝܢ :
P:Sam [AB] ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܠܟܐ ܕܓܒܝܬܘܢ ܘܫܐܠܬܘܢ :
P:Sam [AB] ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܢ
P:Sam [AB] : ܕܫܐܠܬܘܢ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ . ܗܝܕܝܢ
P:Sam [AB] : ܕܫܐܠܢ ܠܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܘܐܚܕ ܠܐܓܓ ܡܠܟܐ ܕܥܡܠܝܩ ܟܕ ܚܝ
P:Sam [AB] ܘܥܡܐ ܥܠ ܐܓܓ ܡܠܟܐ : ܘܥܠ ܫܘܦܪܐ
P:Sam [AB] ܐܬܬܘܝܬ ܕܐܡܠܟܬ ܠܫܐܘܠ ܡܠܟܐ : ܕܗܦܟ ܡܢ
P:Sam [AB] : ܘܐܝܬܝܬ ܠܐܓܓ ܡܠܟܐ ܕܥܡܠܝܩ : ܘܥܡܠܩܝܐ̈
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .