simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܐܬܓܠܝ ܝܘܡܢܐ ܠܥܝܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܠ ܒܪܬ ܫܐܘܠ ܠܐܘܪܥܗ ܕܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܬ : ܡܐ ܝܩܝܪ ܝܘܡܢܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܬܪܥܝ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ . ܘܗܘܐ ܬܘܒ ܩܪܒܐ ܡܠܟܐ ܒܨܠܨܚ ܒܩܒܪܐ ܕܩܝܫ ܐܒܘܗܝ . ܘܥܒܕܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕ
P:Sam [AB] : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܢܦܠ ܡܢ ܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ ܕܒܪܟܝ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܘܕܬܐ ܕܕܡܐ ܠܐ ܡܚܒܠ : ܘܠܐ ܢܘܒܕܘܢ ܠܒܪܝ : ܐܡܪ
P:Sam [AB] : ܐܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܘ : ܣܒܪܬܐ ܒܦܘܡܗ . ܘܗܠܟ ܘܐܬܐ : ܘܩܪܒ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܕܪܗܛ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܘܩܪܐ ܕܘܩܐ : ܘܚܘܝ ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] : ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܘܕܬܐ ܕܕܡܐ ܠܐ ܡܚܒܠ : ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬܝ : ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܠܟܝ . ܘܐܡܪܬ : ܢܬܕܟܪ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܕܨܘܒܐ . ܘܡܚܐ ܕܘܝܕ ܒܐܕܘܡ : ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܡܠܟܐ ܡܐܐ ܡܪܟܒܢ̈ . ܘܐܬܬ ܐܕܘܡ ܘܕܪܡܣܘܩ ܠܡܥܕܪܘ ܠܗܕܪܥܙܪ
P:Sam [AB] ܛܥܝܟ . ܕܡܡܬ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܘܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܚܢܢ ܕܡܬܐܫܕܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܠܡܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܝܒܐ : ܘܠܐ ܡܗܦܟ ܐܢܬ
P:Sam [AB] : ܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܠܡܒܙ ܚܝܘܬܐ . ܘܗܘܬ ܬܡܢ ܐܫܟܪܐ ܡܠܟܐ ܗܦܟ ܒܬܪܗ ܠܡܚܠܨܘ ܩܛܝܠܐ̈ . ܒܬܪܗ ܩܡ ܫܡܐ ܒܪ ܐܓܐ ܡܢ ܛܘܪ
P:Sam [AB] . ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܪܝܐ : ܘܝܗܒ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܘܡܛܪܐ ܡܠܟܐ ܘܡܛܪܐ . ܘܕܥܘ ܘܚܙܘ ܕܒܝܫܬܟܘܢ ܪܒܐ ܗܝ : ܕܫܐܠܬܘܢ ܠܟܘܢ
P:Sam [AB] ܠܨܝܒܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܫܐܘܠ ܘܠܟܠܗ ܒܝܬܗ : ܝܗܒܬ ܡܠܟܐ ܡܢܐ ܗܘ ܥܒܕܟ ܕܚܪܬ ܒܝ : ܕܐܝܟ ܟܠܒܐ ܐܢܐ ܡܝܬܐ . ܨܚ ܟܘ ܘܩܪܐ
P:Sam [AB] ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܓܠܓܠܐ . ܘܐܙܠ ܫܡܘܐܝܠ ܠܪܡܬܐ . ܘܫܐܘܠ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܚܪܒܟ : ܗܟܢܐ ܬܬܓܙܐ ܐܡܟ ܡܢ ܢܫܐ̈ . ܘܦܫܚ ܫܡܘܐܝܠ ܠܐܓܓ
P:Sam [AB] ܠܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܫܕܪ ܝܘܐܒ ܠܬܩܘܥ : ܘܕܒܪ ܡܢ ܬܡܢ ܐܢܬܬܐ ܡܠܟܐ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . ܘܝܕܥ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܕܐܬܪܥܝ ܠܒܗ ܕܕܘܝܕ
P:Sam [AB] . ܚܠܨ ܕܡܢ ܦܠܛ : ܥܝܪܐ ܒܪ ܥܩܝܣ ܕܡܢ ܬܩܘܥ . ܐܒܝܥܙܪ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܠܙ ܥܫܐܝܠ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܐܒ ܒܬܠܬܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ . ܫܡܐ ܕܡܢ ܛܘܪ
P:Sam [AB] : ܘܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܥܢܐ̈ : ܘܕܬܘܪܐ̈ ܘܕܫܡܝܢܐ̈ : ܘܕܡܦܛܡܐ̈ : ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܐܘܒܕ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ . ܘܚܣ ܫܐܘܠ ܘܥܡܐ ܥܠ ܐܓܓ
P:Sam [AB] ܠܐ ܚܙܐ . ܘܐܝܟ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܠܟܐ : ܘܩܕܡܝ ܠܐ ܢܬܚܙܐ . ܘܐܙܠ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܒܝܬܗ : ܘܐܦܝ̈
P:Sam [AB] ܥܠܝܢ : ܐܢܬ ܗܘ ܡܦܩ ܗܘܝܬ ܘܡܥܠ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܚܢܢ ܘܓܪܡܟ . ܐܦ ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܐܦ ܡܢ ܡܢܬܡܠܝ ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ
P:Sam [AB] : ܡܡܬ ܬܡܘܬ ܐܚܝܡܠܟ : ܐܢܬ ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܟ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ ܥܒܕܟ ܒܟܠܗ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܡܠܬܐ ܗܕܐ : ܕܠܚܘܢܝ ܓܝܪ ܥܡܐ : ܘܐܡܪܬ ܐܡܬܟ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܐ : ܕܠܐ ܢܛܥܐ ܡܢܗ ܐܢܫ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܐܡܪܬ ܠܡܪܝ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ : ܕܢܫܐܠ ܒܫܠܡܗ ܘܢܒܪܟܝܘܗܝ : ܥܠ ܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܗܕܪܥܙܪ . ܘܫܕܪ ܬܘܥ ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܠܘܬ
P:Sam [AB] : ܘܕܢܥܒܕܘܢ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܫܡܥܝ ܒܪ ܓܐܪܐ ܢܦܠ ܡܠܟܐ ܝܘܪܕܢܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܥܒܕܘ ܡܥܒܪܢܐ̈ ܕܢܥܒܪܘܢ ܠܕܒܝܬ