simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] : ܘܐܡܪܝܢ : ܡܠܟܐ ܦܨܝܢ ܡܢ ܐܝܕܐ
P:Sam [AB] ܠܐܚܝܡܠܟ ܟܗܢܐ : ܡܠܟܐ ܦܩܕܢܝ ܦܬܓܡܐ :
P:Sam [AB] ܘܥܡܐ ܥܠ ܐܓܓ ܡܠܟܐ : ܘܥܠ ܫܘܦܪܐ
P:Sam [AB] ܘܐܬܐ ܠܘܬ ܐܟܝܫ ܡܠܟܐ ܕܓܬ .
P:Sam [AB] ܡܢ ܩܕܡ ܐܟܝܫ ܡܠܟܐ ܕܓܬ .
P:Sam [AB] ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܥܠܝܢ .
P:Sam [AB] ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܐܩܝܡ ܥܠܝܢ .
P:Sam [AB] ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܢܡܠܟ ܥܠܝܢ :
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܢܬܢ ܢܒܝܐ :
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܥܡܝ ܢܥܒܪ
P:Sam [AB] ܨܕܘܩ . ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܓܒܪܐ ܗܘ
P:Sam [AB] ܠܒܪܝ : ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܚܝ ܗܘ
P:Sam [AB] : ܘܠܡܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܝܒܐ :
P:Sam [AB] . ܘܗܫܐ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ
P:Sam [AB] . ܘܚܙܝܬ ܐܢܐ ܡܠܟܐ : ܕܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ
P:Sam [AB] : ܥܒܕܟ ܐܢܐ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܗ ܕܐܒܘܟ
P:Sam [AB] : ܘܕܒܪ ܐܢܝܢ ܡܠܟܐ ܠܥܣܪ ܢܫܐ̈ ܕܪܘܟܬܐ̈
P:Sam [AB] ܘܠܐ ܡܗܦܟ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܛܥܝܟ .
P:Sam [AB] ܕܚܙܝܬ ܠܝ ܒܒܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܐܘܪܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ : ܘܢܦܩܬ ܒܬܪܗ