simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] : ܚܘܐ ܠܨܕܘܩ ܘܠܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ̈ . ܗܐ ܐܝܬ ܬܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܠܘܬܟ ܨܕܘܩ ܘܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ̈ : ܟܠ ܡܠܬܐ ܕܫܡܥ ܐܢܬ ܡܢ ܒܝܬ
P:Sam [AB] : ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܪܚܡܘܟ : ܗܫܐ ܗܘܝ ܚܬܢܐ ܠܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܫܐܘܠ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܕܐܡܪܘ ܠܕܘܝܕ ܒܪ ܐܝܫܝ : ܗܐ ܨܒܐ ܒܟ
P:Sam [AB] : ܘܡܬܐܒܠ ܥܠ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܗܘܐ ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܐܒܠܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ : ܡܠܟܐ ܚܠܦܝܟ : ܐܒܝܫܠܘܡ ܒܪܝ . ܨܚ ܠܓ ܘܐܡܪܘ ܠܝܘܐܒ : ܕܗܐ ܒܟܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܟܘ ܡܠܟܐ ܕܐܡܪ ܥܒܕܟ : ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܐܬܘ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܝܬ . ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ ܕܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ : ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܝܬ . ܘܥܪܩ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܠܬܡܪ ܚܬܗ . ܐܦ ܗܫܐ ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] ܐܬܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܥܒܕܟ : ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܡܠܟܐ : ܡܢ ܓܒܐ ܕܛܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܘܢܕܒ ܠܡܠܟܐ : ܗܐ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܦܩܕ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܡܐ ܕܫܦܪ ܠܒܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܠܨܗ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܠܚܡܢܘܢ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] : ܘܪܟܒܘ ܓܒܪ ܥܠ ܟܘܕܢܝܗ ܘܥܪܩܘ . ܘܥܕ ܗܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ : ܡܛܐ ܡܠܟܐ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܐܬܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܘܬ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܓܙܘܙܐ̈ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܒܒܥܠ ܚܨܘܪ ܕܥܡ ܐܦܪܝܡ : ܘܙܡܢ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] : ܘܠܐ ܫܒܩ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܘܣܕܩ ܠܒܘܫܘܗܝ̈ : ܘܝܬܒ ܡܠܟܐ : ܡܛܐ ܛܒܐ ܠܕܘܝܕ : ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܠܡܦܝܒܫܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܫܡܗ ܡܝܟܐ . ܘܟܠܗ ܡܠܟܐ ܘܡܦܝܒܫܬ ܐܟܠ ܗܘܐ ܠܚܡܐ ܥܠ ܦܬܘܪܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] : ܡܢܘ ܕܗܟܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܡܢ ܨܦܪ ܠܨܦܪ : ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܡܪ ܡܠܟܐ . ܘܝܘܢܕܒ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܚܟܝܡܐ ܕܛܒ . ܐܡܪ ܠܗ ܠܚܡܢܘܢ ܒܪ
P:Sam [AB] ܗܘ ܓܝܪ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܕܡܝܬ . ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ ܠܟܘܫܝ : ܙܠ ܚܘܐ ܡܠܟܐ ܝܘܡܢܐ : ܐܠܐ ܣܒܪ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ . ܠܐ ܬܣܒܪ ܝܘܡܢܐ : ܥܠ ܒܪ
P:Sam [AB] . ܩܕܡܝ ܓܝܪ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܟ : ܘܠܐܒܝܫܝ : ܘܠܐܬܝ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ : ܐܠܘ ܡܢܝܬ ܝܗܒܬ ܠܝ ܐܠܦ ܕܟܣܦܐ : ܠܐ ܐܘܫܛܬ ܐܝܕܝ ܥܠ ܒܪ
P:Sam [AB] : ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܐܬܐ ܡܠܟܐ ܒܫܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܣܦܪ ܕܩܢܗ : ܘܠܐ ܫܚܠܦ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܙܠ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܒܚܒܪܘܢ ܥܠ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܘܫܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ . ܡܠܟܐ ܝܗܘܕܐ ܗܘܘ ܒܬܪ ܕܘܝܕ . ܘܗܘܐ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܠܟ
P:Sam [AB] ܒܫܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܠܟܐ : ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܫܚܠܦ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܙܠ ܡܠܟܐ : ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܐܬܐ
P:Sam [AB] : ܘܠܚܡܐ ܘܓܘܒܢܐ̈ ܕܢܐܟܠܘܢ ܛܠܝܐ̈ : ܘܚܡܪܐ ܕܢܫܬܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܡܟܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܨܝܒܐ : ܚܡܪܐ̈ ܕܢܫܩܠܘܢ ܛܥܘܢܬܐ ܕܒܝܬ
P:Sam [AB] ܠܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܫܕܪ ܝܘܐܒ ܠܬܩܘܥ : ܘܕܒܪ ܡܢ ܬܡܢ ܐܢܬܬܐ ܡܠܟܐ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . ܘܝܕܥ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܕܐܬܪܥܝ ܠܒܗ ܕܕܘܝܕ