simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܦܢܝ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܐܙܠ : ܘܐܚܕ ܫܐܘܠ ܡܠܟܐ ܥܡܟ . ܥܠ ܕܐܣܠܝܬ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܐܣܠܝܟ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ
P:Sam [AB] ܕܓܫܘܪ . ܘܪܒܝܥܝܐ ܐܕܘܢܝܐ ܒܪ ܚܓܝܬ . ܘܚܡܝܫܝܐ ܫܦܛܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܢܒܠ ܟܪܡܠܝܐ . ܘܬܠܝܬܝܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܒܪ ܡܥܟܐ ܒܪܬ ܬܘܠܡܝ
P:Sam [AB] ܕܚܡܬ : ܕܡܚܐ ܕܘܝܕ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܗܕܪܥܙܪ . ܘܫܕܪ ܬܘܥ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܛܒܚ : ܘܡܢ ܒܪܘܬܝ : ܩܘܪܝܗ̇̈ ܕܗܕܪܥܙܪ . ܘܫܡܥ ܬܘܥ