simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܐܝܩܪܐ̈ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ : ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܡܠܟܐ ܬܪܥܐ̈ ܪܝܫܝܟܘܢ̈ : ܐܬܬܪܝܡܘ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ : ܕܢܥܘܠ
P:Ps [AB] ܒܫܘܒܚܐ ܩܡܬ : ܘܡܠܟܬܐ ܡܢ ܝܡܝܢܟ : ܒܠܒܘܫܐ ܕܕܗܒܐ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܠܒܘܫܝܟ̈ : ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܪܝܫܝܐ ܡܢ ܠܘܬܝ ܚܕܝܘܟ . ܒܪܬ
P:Ps [AB] ܠܫܘܦܪܟܝ : ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܪܟܝ ܣܓܘܕܝ ܠܗ . ܘܒܪܬ ܨܘܪ ܬܣܓܘܕ ܡܠܟܐ ܘܚܙܝ ܘܨܠܝ ܐܕܢܟܝ : ܘܛܥܝ ܥܡܟܝ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟܝ . ܕܢܬܪܓܪܓ
P:Ps [AB] . ܕܢܕܘܢ ܠܥܡܟ ܒܙܕܝܩܘܬܐ : ܘܠܡܣܟܢܝܟ̈ ܒܕܝܢܐ .     ܡܠܟܐ ܠܘܬܗ ܛܒܬܐ̈ ܐܠܗܐ ܗܒ ܕܝܢܟ ܠܡܠܟܐ : ܘܙܕܝܩܘܬܟ ܠܒܪ
P:Ps [AB] ܕܒܝܫܢ ܕܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܝܗܒ ܐܪܥܗܘܢ ܝܘܪܬܢܐ ܕܠܥܠܡ ܡܠܟܐ . ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܠܥܘܓ
P:Ps [AB] ܗܘ : ܕܦܩܕܬ ܡܢ ܩܕܝܡ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܐܢܬ ܒܥܘܫܢܟ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ . ܠܡܢܐ ܐܗܦܟܬ ܐܝܕܟ ܘܝܡܝܢܟ ܡܢ ܓܘ ܥܐܕܟ . ܐܠܗܢ
P:Ps [AB] ܟܐܢܐ . ܟܕ ܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܘܫܐܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܓܗܝܬܐ ܡܠܟܐ ܗܠܟܬܗ̈ . ܐܡܝܪ ܠܕܘܝܕ ܐܝܟ ܨܠܘܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܦܘܡ ܚܙܩܝܐ
P:Ps [AB] : ܘܒܦܘܪܩܢܟ ܢܕܘܨ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܪܓܬܐ ܕܠܒܗ ܝܗܒܬ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܟ ܢܚܕܐ
P:Ps [AB] ܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ .     ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܬܟܫܦܬܐ ܕܥܡܐ ܕܒܒܒܠ ܠܘܬܟ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ : ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܗܘܝܘ
P:Ps [AB] ܠܐ ܡܬܦܪܩ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܓܢܒܪܐ ܡܬܦܨܐ ܒܣܘܓܐܐ ܡܠܟܐ . ܕܓܒܠ ܐܟܚܕܐ ܠܒܗܘܢ : ܘܡܬܒܝܢ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ .    
P:Ps [AB] ܕܐܝܩܪܐ̈ : ܡܪܝܐ ܥܫܝܢܐ ܘܓܢܒܪܐ : ܡܪܝܐ ܓܢܒܪܐ ܘܩܪܒܬܢܐ ܡܠܟܐ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ : ܕܢܥܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ . ܡܢܘ ܗܢܐ
P:Ps [AB] ܕܒܝܫܢ : ܘܠܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܟܢܥܢ . ܘܝܗܒ ܐܪܥܗܘܢ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ . ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܠܥܘܓ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ . ܢܙܘܥ ܝܡܐ ܒܡܠܐܗ : ܬܒܝܠ ܘܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܢܗܪܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܟܢܪܐ̈ ܘܒܩܠܐ ܕܙܡܪܐ . ܘܒܩܠܐ ܕܩܪܢܬܐ̈ ܫܒܚܘ ܩܕܡ
P:Ps [AB] ܕܐܝܩܪܐ̈ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ : ܡܪܝܐ ܥܫܝܢܐ ܡܠܟܐ ܬܪܥܐ̈ ܪܝܫܝܟܘܢ̈ : ܐܬܬܪܝܡܘ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ : ܕܢܥܘܠ
P:Ps [AB] ܗܘ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ : ܐܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܗ . ܣܒܪܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܪܥܗ ܕܚܛܝܐ ܘܕܒܝܫܐ : ܬܬܒܥܗ ܚܛܝܬܗ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚ . ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ ܕܠܥܠܡ ܡܠܟܐ . ܘܩܛܠ ܠܡܠܟܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܠܣܝܚܘܢ
P:Ps [AB] : ܘܐܒܪܟ ܫܡܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܒܟܠ ܝܘܡ ܐܒܪܟܟ ܘܐܫܒܚ ܫܡܟ ܡܠܟܐ ܕܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܪܡܪܡܟ ܡܪܝ
P:Ps [AB] ܕܪܒ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܢܝܢ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܡܠܟܐ : ܘܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܢܫܒܚܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܪܒܐ ܡܪܝܐ :
P:Ps [AB] ܪܒܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܕܫܥܒܕ ܠܢ ܥܡܡܐ̈ ܬܚܘܬܝܢ : ܘܐܡܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܩܠܐ ܕܫܘܒܚܐ .     ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܪܝܡܐ ܘܕܚܝܠܐ : ܗܘܝܘ
P:Ps [AB] ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܡܒܛܠ ܡܪܝܐ ܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܕܥܡܡܐ̈ . ܬܪܥܝܬܗ ܡܠܟܐ ܕܬܒܝܠ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܐܡܪ ܘܗܘܘ ܘܗܘ ܦܩܕ ܘܐܩܝܡ . ܡܪܝܐ ܡܒܛܠ