simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܘܫܪܝܗܝ : ܘܥܒܕܗ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܥܡܗ . ܡܪܐ ܥܠ ܒܝܬܗ : ܘܫܠܝܛܐ ܡܠܟܐ ܥܠܬ ܢܦܫܗ . ܥܕܡܐ ܕܫܪܬ ܡܠܬܗ : ܡܐܡܪܗ ܕܡܪܝܐ ܒܩܝܗܝ . ܫܕܪ
P:Ps [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ : ܘܠܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܚܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܘܩܛܠ ܠܡܠܟܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ . ܠܣܝܚܘܢ
P:Ps [AB] ܕܒܝܫܢ : ܘܠܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܟܢܥܢ . ܘܝܗܒ ܐܪܥܗܘܢ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ . ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܠܥܘܓ
P:Ps [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ ܕܠܥܠܡ ܡܠܟܐ . ܘܩܛܠ ܠܡܠܟܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܠܣܝܚܘܢ
P:Ps [AB] ܕܒܝܫܢ ܕܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܝܗܒ ܐܪܥܗܘܢ ܝܘܪܬܢܐ ܕܠܥܠܡ ܡܠܟܐ . ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܠܥܘܓ
P:Ps [AB] : ܘܐܒܪܟ ܫܡܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܒܟܠ ܝܘܡ ܐܒܪܟܟ ܘܐܫܒܚ ܫܡܟ ܡܠܟܐ ܕܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܪܡܪܡܟ ܡܪܝ