simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] . ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܟ ܢܚܕܐ ܡܠܟܐ : ܘܒܦܘܪܩܢܟ ܢܕܘܨ
P:Ps [AB] ܥܠܡ : ܕܢܥܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ .
P:Ps [AB] ܡܢܘ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ : ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܥܠܡ : ܕܢܥܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ .
P:Ps [AB] ܡܢܘ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ : ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܚܝܠܬܢܐ : ܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ .
P:Ps [AB] : ܝܬܒ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ .
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܡܒܛܠ ܡܠܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܡܒܛܠ
P:Ps [AB]     ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܬܦܪܩ ܒܣܘܓܐܐ
P:Ps [AB] . ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܒܫܘܒܚܐ ܩܡܬ :
P:Ps [AB] . ܕܢܬܪܓܪܓ ܡܠܟܐ ܠܫܘܦܪܟܝ : ܡܛܠ
P:Ps [AB] ܟܠܗ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܒܪܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܠܓܘ :
P:Ps [AB] ܘܕܚܝܠܐ : ܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܥܠ ܟܠܗ̇
P:Ps [AB] ܟܕ ܦܪܫ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܒܗ ܐܬܠܓܬ .
P:Ps [AB] : ܘܙܕܝܩܘܬܟ ܠܒܪ ܡܠܟܐ . ܕܢܕܘܢ
P:Ps [AB] . ܐܠܗܢ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܕܦܩܕܬ
P:Ps [AB] ܡܢ ܦܘܡ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܟܐܢܐ . ܟܕ
P:Ps [AB] ܪܒܐ ܡܪܝܐ : ܡܠܟܐ ܕܪܒ ܥܠ ܟܠܗܘܢ
P:Ps [AB] ܕܩܪܢܬܐ̈ ܫܒܚܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ .