simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܟܣܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ . ܘܐܪܙܐ̈ ܝܗܒ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܠܡܪܟܒܬܐ̈ ܒܩܘܪܝܐ̈ : ܘܡܢܗܝܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܝܗܒ
P:Kings [AB] ܟܕ ܩܐܡ ܥܠ ܥܡܘܕܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܠܟܐ̈ . ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܥܡܐ ܟܕ ܚܕܝܢ : ܘܐܬܬ ܠܘܬ ܥܡܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܚܙܬ
P:Kings [AB] : ܡܐ ܠܟܝ ܒܪܬܫܒܥ . ܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܐܢܬ ܝܡܝܬ ܒܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܠܡܠܟܐ . ܘܒܪܟܬ ܒܪܬܫܒܥ ܘܣܓܕܬ ܠܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇
P:Kings [AB] : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܗܘ ܡܝܬܐ : ܘܒܪܝ ܗܘ ܚܝܐ . ܘܢܨܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܘܫܦܛ : ܐܫܬܓܢܐ ܘܐܥܘܠ ܒܩܪܒܐ : ܘܐܢܬ ܠܒܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܠܟ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܫܡܐ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܣܐ
P:Kings [AB] ܠܘܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܒܫܠܡܐ : ܐܗܘܐ ܐܢܐ ܘܒܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܚܛܝܝܢ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܡܐ ܕܫܟܒ ܡܪܝ
P:Kings [AB] . ܘܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܐ̈ . ܘܚܕܝ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ : ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܥܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܪܥܐ ܕܪܗܛܐ̈ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܠܟܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܘܐܟܠܘ . ܘܩܡ ܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ .   ܘܒܪ ܗܕܕ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܣܠܩ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܕܪܡܣܘܩ ܘܐܚܕܗ̇ . ܘܓܠܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܒܒܝܬ ܓܙܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܫܕܪ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܩܘܪܒܢܐ . ܘܫܡܥܗ
P:Kings [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܢ ܬܫܡܥ ܟܠ ܕܦܩܕܬܟ : ܘܬܗܠܟ ܒܐܘܪܚܬܝ̈ : ܡܠܟܐ ܫܡܝ ܬܡܢ . ܘܠܟ ܐܬܠ : ܘܬܡܠܟ ܐܝܟ ܕܨܒܝܐ ܢܦܫܟ : ܘܬܗܘܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܠܟ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ
P:Kings [AB] ܐܚܙ . ܘܦܣܩ ܡܠܟܐ ܐܚܙ ܓܕܢܦܐ̈ ܕܡܬܩܢܐ . ܘܐܦܪܩ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܢܚܫܐ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܫܘܐܠܐ . ܘܥܒܕ ܐܘܪܝܐ ܟܗܢܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ
P:Kings [AB] . ܘܒܥܘ ܥܠܝܡܬܐ ܕܫܦܝܪܐ ܒܟܠܗ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܫܡܫܢܝܬܐ : ܘܬܫܟܒܝ ܒܥܘܒܟ : ܘܢܫܚܢ ܠܡܪܢ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܐܬܐ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ ܥܒܕܗ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܡܠܟܐ ܒܬܫܥܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܝ ܗܝ ܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ̈ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܐܚܘܗܝ̈ ܚܢܢ ܡܠܟܐ ܥܠܘܬܐ̈ ܕܒܐܘܪܚܐ . ܨܚ ܟܘ ܘܝܗܘ ܐܫܟܚ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܕܐܚܙܝܐ
P:Kings [AB] ܕܚܡܬ : ܘܡܠܟܐ ܕܪܦܕ : ܘܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܣܦܪܘܝܡ : ܘܕܢܥ : ܡܠܟܐ : ܠܓܘܙܢ ܘܠܚܪܢ ܘܠܪܨܦ ܘܠܒܢܝ̈ ܥܕܢ ܕܒܕܠܣܪ . ܐܝܟܘ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܗܘܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܠܟ . ܘܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܬܠܬ ܠܗܘܫܥ ܒܪ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܚܙܩܝܐ ܒܪ ܐܚܙ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܗܘܢ̈ . ܨܚ ܝܕ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܩܪܒܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܒܥܫܐ ܘܒܝܬ ܐܣܐ
P:Kings [AB] ܕܡܨܪܝܢ : ܘܗܘܐ ܒܡܨܪܝܢ ܥܕܡܐ ܕܡܝܬ ܫܠܝܡܘܢ . ܘܫܪܟܐ ܡܠܟܐ ܠܝܘܪܒܥܡ : ܘܩܡ ܝܘܪܒܥܡ ܘܥܪܩ ܠܡܨܪܝܢ : ܠܘܬ ܫܝܫܩ