simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܐܕܘܢܝܐ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ : ܘܗܘ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕ . ܘܐܡܪ ܢܬܢ : ܡܪܝ
P:Kings [AB] : ܘܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ : ܘܠܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ . ܘܗܐ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ ܡܠܟܐ ܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܘܥܢܐ̈ ܣܘܓܐܐ . ܘܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܠܝ ܕܐܢܐ ܥܒܕܟ : ܘܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ . ܘܗܐ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܐܡܪܝܢ ܢܐܚܐ
P:Kings [AB] ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܘܠܐ ܚܘܝܬ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܡܠܟܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܥܒܕܟ ܠܐ ܩܪܐ . ܐܝܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܘܠܐ ܚܘܝܬ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܥܢܐ
P:Kings [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܝܡܐ ܠܗ̇
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܠܥܠܡ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܩܪܘ ܠܝ ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܣܓܕܬ ܠܡܠܟܐ : ܘܐܡܪܬ ܢܐܚܐ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܩܪܘ ܠܝ ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܡܠܟܐ ܘܣܓܕܬ ܠܡܠܟܐ : ܘܐܡܪܬ ܢܐܚܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܥܠܡ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܩܘܡܘ ܕܒܪܘ ܥܡܟܘܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܡܪܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܘܐܬܘ ܩܕܡ
P:Kings [AB] : ܩܘܡܘ ܕܒܪܘ ܥܡܟܘܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܡܪܟܘܢ : ܘܐܪܟܒܘ ܠܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܘܐܬܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ . ܘܣܩܘ ܒܬܪܗ : ܘܢܐܬܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ : ܘܗܘ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ : ܕܢܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܩܪܘ ܒܫܝܦܘܪܐ : ܘܐܡܪܘ : ܢܐܚܐ
P:Kings [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܠ ܝܗܘܕܐ . ܘܥܢܐ ܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܘܢܐܬܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ : ܘܗܘ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ . ܠܗ ܦܩܕܬ ܕܢܗܘܐ
P:Kings [AB] : ܐܡܝܢ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܘܐܝܟ ܕܗܘܐ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܠ ܝܗܘܕܐ . ܘܥܢܐ ܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܐܡܪ ܩܕܡ
P:Kings [AB] : ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܦ ܥܡ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܢܘܪܒ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܡܠܟܐ : ܐܡܝܢ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܘܐܝܟ ܕܗܘܐ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ . ܘܢܚܬ ܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܐܦ ܥܡ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܢܘܪܒ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ . ܘܣܠܩܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܒܬܪܗ . ܘܥܡܐ ܪܒܥܝܢ ܒܪܒܝܥܐ̈ : ܡܠܟܐ ܠܫܠܝܡܘܢ . ܘܩܪܘ ܒܫܝܦܘܪܐ : ܘܐܡܪܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܢܐܚܐ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܐܡܠܟ ܠܫܠܝܡܘܢ . ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܡܠܟܐ : ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܡܠܟܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ . ܘܥܢܐ ܢܬܢ ܘܐܡܪ ܠܐܕܘܢܝܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܢ
P:Kings [AB] : ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܡܠܟܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܐܡܠܟ ܠܫܠܝܡܘܢ . ܘܫܕܪ ܥܡܗ