simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ .   ܘܒܫܢܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ ܠܡܠܟܘܬܗ : ܒܥܣܪܬܐ ܒܝܪܚܐ ܡܠܟܐ ܐܘܪܫܠܡ : ܥܕܡܐ ܕܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܡܪܕ ܨܕܩܝܐ ܥܠ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܗܘ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܫܪܐ ܥܠܝܗ̇ . ܘܒܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܘܬܗ : ܒܥܣܪܬܐ ܒܝܪܚܐ ܥܣܝܪܝܐ : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Kings [AB] . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ . ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ . ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ . ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܐܬܒܕܪ ܡܢܗ . ܘܐܚܕܘܗܝ ܠܡܠܟܐ : ܘܐܣܩܘܗܝ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܢܟܣ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܠܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܥܘܪ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ . ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ . ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܠܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܥܘܪ . ܘܐܣܪܗ ܡܠܟܐ ܠܕܒܠܬ . ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ . ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܢܟܣ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܐܬܐ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ ܥܒܕܗ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܡܠܟܐ ܒܬܫܥܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܝ ܗܝ ܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ̈ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Kings [AB] . ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܬܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܟܠ ܒܬܐ̈ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܘܩܕ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܘܩܕ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܒܝܬ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܘܫܪܟܐ ܕܚܝܠܐ ܓܠܝ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ . ܘܐܘܒܠ ܡܠܟܐ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܩܪܝܬܐ : ܘܢܦܠܐ̈ ܕܢܦܠܘ ܥܡ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܬܩܠܐ ܠܢܚܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܢܣܒ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ . ܘܥܡܘܕܐ̈ ܬܪܝܢ : ܘܝܡܐ ܚܕ : ܘܠܩܢܐ̈ ܕܥܒܕ
P:Kings [AB] ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܩܪܝܬܐ : ܘܠܣܦܪܐ ܘܠܪܒ ܚܝܠܐ ܕܡܚܝܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܒܪܐ̈ ܩܪܒܬܢܐ̈ : ܘܚܡܫܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ . ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܒܕܒܠܬ ܡܠܟܐ . ܘܕܒܪ ܐܢܘܢ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ . ܘܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܒܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ . ܘܓܠܝ ܠܝܗܘܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܐ̈ . ܘܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ . ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܐܩܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܠܓܕܠܝܐ ܒܪ ܐܚܝܩܡ ܒܪ ܫܦܢ . ܘܫܡܥܘ ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܠܓܕܠܝܐ . ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܠܡܨܦܝܐ : ܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܥܘ ܟܠܗܘܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܗܢܘܢ ܘܓܒܪܝܗܘܢ̈ : ܕܐܫܠܛ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܒܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܡܠܟܐ ܟܠܕܝܐ̈ . ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܠܓܠܘܬܗ ܕܝܘܝܟܝܢ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ : ܒܪܝܫܗ ܕܝܘܝܟܝܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܬܪܥܣܪ ܒܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܐܪܝܡ ܐܘܠ ܡܪܘܕܟ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܛܒܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ : ܒܪܝܫܗ ܕܝܘܝܟܝܢ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ . ܐܘܠܝܬܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܪܘܬܗ ܫܪܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ