simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ :
P:Kings [AB] : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ
P:Kings [AB] : ܘܢܫܚܢ ܠܡܪܢ ܡܠܟܐ . ܘܒܥܘ
P:Kings [AB] ܠܟܠܗܘܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] ܝܗܘܕܐ : ܘܠܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܠܢܬܢ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ : ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥ .
P:Kings [AB] ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ ܡܠܟܐ : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ
P:Kings [AB] ܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܝ
P:Kings [AB] ܠܐ ܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܝܡܝܬ ܠܐܡܬܟ :
P:Kings [AB] ܡܡܠܠܐ ܬܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܐܢܐ ܐܬܐ
P:Kings [AB] ܘܥܠܬ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܩܝܛܘܢܐ .
P:Kings [AB] ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܡܐ ܠܟܝ
P:Kings [AB] ܠܗ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܐܢܬ ܝܡܝܬ
P:Kings [AB] : ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥܬ .
P:Kings [AB] ܘܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܠܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ
P:Kings [AB] ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܟܠܗ
P:Kings [AB] ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܬܪܗ .
P:Kings [AB] ܘܡܐ ܕܫܟܒ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܒܫܠܡܐ
P:Kings [AB] ܡܡܠܠܐ ܬܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ
P:Kings [AB] . ܘܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܢܦܠ ܥܠ