simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܗܐ ܥܒܕܝܟ̈ ܩܕܡܝܟ : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ
P:Kings [AB] : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܫܡܫܢܝܬܐ : ܘܬܫܟܒܝ ܒܥܘܒܟ : ܘܢܫܚܢ ܠܡܪܢ ܡܠܟܐ : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܒܥܘ ܥܠܝܡܬܐ ܕܫܦܝܪܐ ܒܟܠܗ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܫܡܫܢܝܬܐ : ܘܬܫܟܒܝ ܒܥܘܒܟ : ܘܢܫܚܢ ܠܡܪܢ
P:Kings [AB] : ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܠܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ ܡܠܟܐ ܕܙܚܠܬ ܕܥܠ ܓܢܒ ܥܝܢ ܩܨܪܐ . ܘܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܒܢܝ̈
P:Kings [AB] . ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܠܓܢܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ . ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ̈ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܠܥܒܕܝ̈
P:Kings [AB] ܠܐ ܝܕܥ . ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ ܡܠܟܐ : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ ܘܢܦܫܐ ܡܠܟܐ ܐܡܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܠܐ ܫܡܥܬܝ ܕܐܡܠܟ ܐܕܘܢܝܐ : ܘܡܪܢ
P:Kings [AB] : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ ܘܢܦܫܐ ܕܒܪܟܝ ܫܠܝܡܘܢ . ܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܡܠܟ ܐܕܘܢܝܐ : ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥ . ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܝ ܠܗ : ܠܐ ܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܝܡܝܬ ܠܐܡܬܟ : ܡܠܟܐ : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ ܘܢܦܫܐ ܕܒܪܟܝ ܫܠܝܡܘܢ . ܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܝܡܝܬ ܠܐܡܬܟ : ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪܟܝ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ : ܘܗܘ ܢܬܒ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܝ ܠܗ : ܠܐ ܐܢܬ ܡܪܝ
P:Kings [AB] : ܐܢܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟܝ : ܘܐܫܡܠܐ ܡܠܝܟܝ̈ . ܘܥܠܬ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡܠܟ ܐܕܘܢܝܐ . ܘܥܕ ܐܢܬܝ ܡܡܠܠܐ ܬܡܢ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܠܩܝܛܘܢܐ . ܘܡܠܟܐ ܣܐܒ ܛܒ : ܘܐܒܝܫܓ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܡܠܟܐ : ܐܢܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟܝ : ܘܐܫܡܠܐ ܡܠܝܟܝ̈ . ܘܥܠܬ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ
P:Kings [AB] : ܡܐ ܠܟܝ ܒܪܬܫܒܥ . ܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܐܢܬ ܝܡܝܬ ܒܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܠܡܠܟܐ . ܘܒܪܟܬ ܒܪܬܫܒܥ ܘܣܓܕܬ ܠܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇
P:Kings [AB] : ܐܢܬ ܝܡܝܬ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܠܐܡܬܟ : ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪܟܝ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܡܐ ܠܟܝ ܒܪܬܫܒܥ . ܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܠܐ ܝܕܥܬ . ܘܕܒܚ ܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܘܥܢܐ̈ ܣܘܓܐܐ . ܘܩܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܗܘ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܐܕܘܢܝܐ ܐܡܠܟ : ܘܐܢܬ ܡܪܝ
P:Kings [AB] : ܘܠܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ : ܘܠܝܘܐܒ ܪܒ ܚܝܠܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܡܠܟܐ ܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܘܥܢܐ̈ ܣܘܓܐܐ . ܘܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Kings [AB] : ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܝܟ ܗܘ : ܕܬܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܢܬܒ ܡܠܟܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܥܒܕܟ ܠܐ ܩܪܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܡܐ ܕܫܟܒ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܒܫܠܡܐ : ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܝܟ ܗܘ : ܕܬܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ
P:Kings [AB] ܠܘܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܒܫܠܡܐ : ܐܗܘܐ ܐܢܐ ܘܒܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܚܛܝܝܢ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܡܐ ܕܫܟܒ ܡܪܝ
P:Kings [AB] : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ ܐܬܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܕܗܐ ܢܬܢ ܡܠܟܐ ܐܗܘܐ ܐܢܐ ܘܒܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܚܛܝܝܢ̈ . ܘܥܕ ܗܝ ܡܡܠܠܐ ܬܡܢ ܩܕܡ
P:Kings [AB] : ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕ . ܘܐܡܪ ܢܬܢ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܕܗܐ ܢܬܢ ܢܒܝܐ ܐܬܐ . ܘܥܠ ܩܕܡ