simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܣܓܕ ܠܟܠ ܚܝܠܐ̈ ܕܫܡܝܐ : ܘܦܠܚ ܐܢܘܢ . ܘܒܢܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܩܝܡ ܡܕܒܚܐ̈ ܠܒܥܠܐ . ܘܥܒܕ ܕܚܠܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܥܒܕ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܐܡܘܢ . ܘܐܡܠܟܘ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ ܠܝܘܫܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܫܪܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܩܛܠܘܗܝ ܒܒܝܬܗ . ܘܩܛܠܘ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ ܠܟܠ ܕܡܪܕܘ ܥܠ
P:Kings [AB] ܠܫܦܢ ܒܪ ܐܠܨܝܐ ܒܪ ܡܫܠܡ ܣܦܪܐ : ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܠܡܐܡܪ . ܡܠܟܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܣܡܠܐ . ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܝܘܫܝܐ : ܫܕܪ
P:Kings [AB] . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܣܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ : ܨܪܝ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ : ܣܦܪܐ ܝܗܒ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ . ܘܩܪܝܗܝ ܫܦܢ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܥܠ ܕܫܒܩܘܢܝ ܘܣܡܘ ܒܣܡܐ̈ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܘܥܠ ܥܡܘܪܘܗܝ̈ : ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܣܦܪܐ ܕܩܪܐ
P:Kings [AB] ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܡܠܟܐ : ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܣܠܩ
P:Kings [AB] ܥܠ ܥܡܘܕܐ : ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܡܗܠܟܘ ܒܬܪ ܡܪܝܐ : ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܣܦܪܐ ܕܩܝܡܐ ܕܐܫܬܟܚ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܩܡ
P:Kings [AB] . ܘܪܗܛ ܡܢ ܬܡܢ : ܘܫܕܐ ܥܦܪܗܘܢ ܠܢܚܠܐ ܕܩܕܪܘܢ . ܘܥܠܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܡܕܒܚܐ̈ ܕܥܒܕ ܡܢܫܐ ܒܬܪܬܝܢ ܕܪܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܥܩܪ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܥܣܬܪܘܬ ܐܠܗܬܐ ܕܨܝܕܢܝܐ̈ : ܘܠܟܡܘܫ ܡܠܟܐ ܐܘܪܫܠܡ : ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܛܘܪܐ ܡܚܒܠܢܐ : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ
P:Kings [AB] ܝܘܫܝܐ . ܘܬܒܪ ܩܝܡܬܐ̈ : ܘܦܣܩ ܕܚܠܬܐ̈ : ܘܡܠܐ ܐܬܪܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܠܬܐ ܕܡܘܐܒ : ܘܠܡܠܟܘܡ ܕܚܠܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ : ܥܩܪ
P:Kings [AB] ܠܟܠܗ ܥܡܐ : ܘܐܡܪ : ܥܒܕܘ ܦܨܚܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ܘܐܘܩܕ ܓܪܡܐ̈ ܕܐܢܫܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܗܦܟ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܦܩܕ
P:Kings [AB] ܩܕܡܘܗܝ̈ : ܕܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܒܟܠܗ ܠܒܗ : ܘܒܟܠܗ̇ ܢܦܫܗ : ܡܠܟܐ ܕܐܫܟܚ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܐܟܘܬܗ ܠܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܝܘܫܝܐ ܠܐܘܪܥܗ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܦܪܥܘܢ : ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܚܓܝܪܐ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܥܠ ܡܒܘܓ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ . ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܠܡܦܩ ܡܢ ܐܪܥܗ . ܡܛܠ ܕܢܣܒ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܡܢ ܢܚܠܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܐܒܗܘܗܝ̈ . ܘܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܡܢ ܢܚܠܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܦܪܬ : ܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܡܦܩ ܡܢ ܐܪܥܗ . ܡܛܠ ܕܢܣܒ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܗܘ ܘܐܡܗ : ܘܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܡܠܟܐ ܫܪܝܢ ܥܠܝܗ̇ . ܘܢܦܩ ܝܘܝܟܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܒܫܢܬ ܬܡܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ . ܘܐܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠܗ ܓܙܐ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ . ܘܕܒܪܗ ܥܡܗ
P:Kings [AB] . ܘܦܣܩ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܕܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠܗ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܓܙܐ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܒܓܠܘܬܐ ܠܒܒܠ . ܘܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܡܬܢܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܘܪܗܛܐ̈ ܐܠܦ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܥܒܕܝ̈ ܩܪܒܐ : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ
P:Kings [AB] . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ . ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ