simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] : ܘܐܣܩܘܗܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ .
P:Kings [AB] ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܢܟܣ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ
P:Kings [AB] ܕܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܢܟܣ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܠܥܝܢܘܗܝ̈
P:Kings [AB] ܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ̈ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܐܬܐ
P:Kings [AB] ܕܡܪܝܐ : ܘܠܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܬܐ̈
P:Kings [AB] : ܘܠܩܢܐ̈ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ
P:Kings [AB] ܘܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ .
P:Kings [AB] ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܘܩܛܠ
P:Kings [AB] ܘܓܒܪܝܗܘܢ̈ : ܕܐܫܠܛ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܓܕܠܝܐ .
P:Kings [AB] ܐܪܝܡ ܐܘܠ ܡܪܘܕܟ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܒܫܢܬܐ