simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܘܢܚܬ ܥܡܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܠܐ ܐܬܟܣܝ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܚܘܝܗ̇ .
P:Kings [AB] ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܬܪܗ .
P:Kings [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ
P:Kings [AB] : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ
P:Kings [AB] . ܘܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܚܙܐ
P:Kings [AB] ܠܗ ܦܩܕܬ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܠ
P:Kings [AB] : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܒܥܓܠ ܚܘܬ
P:Kings [AB] : ܗܘ ܘܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ .
P:Kings [AB] : ܠܐ ܢܐܡܪ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ .
P:Kings [AB] . ܘܐܙܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܠܟܐ
P:Kings [AB] ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܚܘܬ .
P:Kings [AB] ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ ܡܠܟܐ : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ
P:Kings [AB] : ܐܡܠܟ ܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ .
P:Kings [AB] : ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܝܗܒ
P:Kings [AB] ܗܘܐ . ܘܚܙܝܗܝ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܠܛܠܝܐ ܕܓܢܒܪ
P:Kings [AB] ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ
P:Kings [AB] ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܘܗ