simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܠܦ ܕܫܕܪܬ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܡܫܐܠ ܡܠܟܐ ܠܐܠܝܐ : ܚܘܬ ܥܡܗ : ܘܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢܗ . ܘܩܡ ܘܢܚܬ ܥܡܗ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܕܠܐ ܚܘܝܗ̇ . ܘܚܙܬ ܡܠܟܬ ܫܒܐ ܟܠܗ̇ ܚܟܡܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܡܠܟܐ . ܘܚܘܝܗ̇ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܬܟܣܝ ܡܢ
P:Kings [AB] ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܘܠܐ ܚܘܝܬ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ
P:Kings [AB] ܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܩܪܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܒܒܝܬ ܐܝܠ : ܡܠܟܐ . ܗܐ ܡܕܒܚܐ ܡܨܛܪܐ : ܘܡܬܐܫܕ ܩܛܡܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܫܡܥ
P:Kings [AB] ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܡܢܘ ܬܘܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܟܠܬ . ܘܐܡܪܬ : ܡܠܟܐ ܡܥܗܕܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܪܒ ܫܩܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܚܙܐ ܘܥܪܩ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܝܬ ܓܢܐ̈ . ܘܪܕܦ ܒܬܪܗ ܝܗܘ ܡܠܟܐ ܕܡܪܝܐ . ܘܫܕܐܘܗܝ ܒܝܪܬܘܬܗ ܕܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ . ܘܐܚܙܝܐ
P:Kings [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܠ ܝܗܘܕܐ . ܘܥܢܐ ܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܘܢܐܬܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ : ܘܗܘ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ . ܠܗ ܦܩܕܬ ܕܢܗܘܐ
P:Kings [AB] : ܒܥܓܠ ܚܘܬ . ܘܥܢܐ ܐܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܢ ܢܒܝܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ : ܡܠܟܐ ܘܚܡܫܝܢ ܕܥܡܗ . ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܬܬܒܪ ܝܗܘܕܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܪܩܘ ܐܢܫ ܡܠܟܐ : ܘܐܩܒܠܘ ܐܦܐ̈ ܕܚܕܕܐ̈ ܒܒܝܬ ܫܡܫ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܘ ܘܐܡܘܨܝܐ
P:Kings [AB] ܗܟܢܐ . ܘܩܪܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܗܝܡܢܐ ܚܕ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܐܢ ܒܝܫܬܐ . ܡܝܟܐ ܫܡܗ ܒܪ ܝܡܠܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܫܦܛ : ܠܐ ܢܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܘܐܬܟܪܟܘ ܡܠܟܐ ܒܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܢܣܩ . ܘܐܡܪ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܕܒܪܐ ܕܐܕܘܡ . ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܦܘܣܩܘܗܝ ܠܗܘ ܛܠܝܐ ܕܚܝ ܠܬܪܝܢ : ܘܗܒܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܐܡܪ ܚܘܬ . ܘܥܢܐ ܐܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܪܒܐ ܕܚܡܫܝܢ : ܐܢ ܢܒܝܗ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬܗ : ܘܗܘ ܝܬܒ ܥܠ ܪܝܫ ܛܘܪܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ :
P:Kings [AB] : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ ܘܢܦܫܐ ܕܒܪܟܝ ܫܠܝܡܘܢ . ܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܡܠܟ ܐܕܘܢܝܐ : ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥ . ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܠܟ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܫܡܐ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܣܐ
P:Kings [AB] ܕܡܨܪܝܢ : ܘܝܗܒ ܠܗ ܒܝܬܐ ܘܠܚܡܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ ܬܒ ܠܘܬܝ . ܡܠܟܐ ܘܕܒܪܘ ܓܒܪܐ̈ ܥܡܗܘܢ ܡܢ ܦܪܢ : ܘܥܠܘ ܠܡܨܪܝܢ : ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܛܠܝܐ ܕܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܗܘ . ܘܐܫܠܛܗ ܥܠ ܟܠܗ ܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܕܕܘܝܕ . ܘܓܒܪܐ ܝܘܪܒܥܡ ܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܗܘܐ . ܘܚܙܝܗܝ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܠܟ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .   ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܘܗ ܥܠ ܗܕܐ ܟܝ ܩܪܐ ܡܪܝܐ ܠܬܠܬܐ ܡܠܟܝܢ̈ ܡܠܟܐ . ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡܝܐ̈ ܠܡܫܪܝܬܐ : ܘܠܥܡܐ ܕܥܡܗܘܢ . ܘܐܡܪ