simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܪܡܬܐ̈ : ܘܬܚܝܬ ܟܠ ܐܝܠܢ ܕܥܒܝܛ . ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܪܨܢ
P:Kings [AB] ܠܒܘܫܘܗܝ̈ : ܫܠܚ ܠܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܡܢܐ ܨܪܝܬ ܠܒܘܫܝܟ̈ ܡܠܟܐ ܡܬܓܪܐ ܥܡܝ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܨܪܝ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܠܐ ܢܛܥܝܟ ܐܠܗܟ ܕܬܟܝܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ : ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ : ܘܐܡܪ . ܗܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܚܙܩܝܐ
P:Kings [AB] ܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܩܪܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܒܒܝܬ ܐܝܠ : ܡܠܟܐ . ܗܐ ܡܕܒܚܐ ܡܨܛܪܐ : ܘܡܬܐܫܕ ܩܛܡܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܫܡܥ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܒܥܫܐ ܒܪ ܐܚܝܐ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܬܪܨܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܗܘܢ̈ . ܨܚ ܝܕ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܐܣܐ
P:Kings [AB] : ܒܥܓܠ ܚܘܬ . ܘܥܢܐ ܐܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܢ ܢܒܝܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ : ܡܠܟܐ ܘܚܡܫܝܢ ܕܥܡܗ . ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] ܗܝ . ܘܐܙܠܘ ܠܡܩܒܪܗ̇ : ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܒܗ̇ : ܐܠܐ ܐܢ ܪܝܫܗ̇ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܦܘܩܕܘܗ̇ ܠܠܝܛܬܐ ܗܝ : ܘܩܘܒܪܘܗ̇ : ܡܛܠ ܕܒܪܬ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ . ܘܡܚܐܘܗܝ ܐܕܘܡܝܐ̈ ܠܝܘܪܡ . ܘܗܦܟ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܕܒܝܬ ܐܚܒ . ܘܐܙܠ ܥܡ ܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܠܩܪܒܐ . ܥܠ ܚܙܐܝܠ
P:Kings [AB] ܒܠܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ . ܐܚܘܝܟܘܢ ܡܕܡ ܕܥܒܕܘ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܗܢܘܢ . ܘܩܪܘ ܬܪܥܐ̈ ܘܚܘܝܘ ܠܓܘ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܟܕ ܘܩܡ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܐܡܪ : ܐܘܒܠܘ ܠܬܡܢ ܚܕ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܓܠܝܬܘܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܘܦܩܕ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܘܥܒܕ ܟܠܗ ܥܒܕܐ . ܘܨܪ ܬܪܝܢ ܥܡܘܕܐ̈ ܕܢܚܫܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܘܝܢܐ ܘܝܕܥܬܐ : ܠܡܥܒܕ ܟܠ ܥܒܕ ܕܢܚܫܐ . ܘܐܬܐ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܚܕܗ ܝܗܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܒܝܬ ܫܡܫ : ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܪܩܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܠܐܡܘܨܝܐ
P:Kings [AB] ܠܐܢܬܬܐ . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ . ܘܩܪܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܠܡܗܝܡܢܐ ܚܕ . ܡܠܟܐ : ܗܕܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ : ܘܗܢܐ ܗܘ ܒܪܗ̇ ܕܐܚܝ ܐܠܝܫܥ . ܘܫܐܠܗ̇
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ . ܘܐܬܥܠܝ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ . ܘܫܪܟܐ ܕܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܒܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܫܕܪ ܠܚܙܐܝܠ
P:Kings [AB] ܩܪܘ ܠܝ ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܡܠܟܐ ܘܣܓܕܬ ܠܡܠܟܐ : ܘܐܡܪܬ ܢܐܚܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܥܠܡ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ : ܠܬܐܪܬܢ : ܘܠܪܒ ܣܝܣܩ : ܘܠܪܒ ܫܩܐ̈ : ܡܢ ܠܟܝܫ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܝܗܒ ܐܢܘܢ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܗܦܟ ܫܕܪ
P:Kings [AB] ܪܚܒܥܡ ܚܠܦܝܗܝܢ ܣܟܪܐ̈ ܕܢܚܫܐ : ܘܐܫܠܡ ܐܢܝܢ ܒܐܝܕܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܢܣܒ ܟܠܗܝܢ ܣܟܪܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܕܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ . ܘܥܒܕ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܫܬܬܥܣܪܐ̈ ܗܘܐ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܠܟ : ܘܚܡܫܝܢ ܡܠܟܐ ܠܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܥܘܙܝܐ ܒܪ ܐܡܘܨܝܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ̇ . ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܠܟܐ ܕܥܒܝܛ . ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܘܫܪܟܐ ܕܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ